SLÁNSKÉ NOVINY

Doznání

2017-02-13 16:25:38, - redakce

Na rozdíl od hrdiny románu Arthura Londona se pan uvolněný radní Bartoníček ke svým skutkům doznává dobrovolně. Románový hrdina to tedy opravdu není.

Bart Simpson -

Radní Bartoníček opět potvrdil, že se mu ne nadarmo v zákulisí slánské komunální scény přezdívá "Bart". To podle populární postavičky Barta Simpsona, který toho občas chce o trochu více, než na co jeho reálné schopnosti stačí. A tak není nijak překvapivé, že nestor slánského parlamentu, ing. Šmehlík, téměř každé své vystoupení, kterým reaguje na různé hlášky pana radního, začíná větou "Pane Bartoníčku, vy jste ale popleta ..."

Oprávněnost těchto přezdívek a připomínek nám pan radní  opět potvrdil  jeho  nedávným dopisem, ve kterém hledá důvody, které by jeho osobu zbavili přídomku nenapravitelného lháře slánského zastupitelstva.

V poslední den  loňského roku jsem, v souvislosti s vystoupení ing. Bartoníčka na jednání zastupitelstva města, položil panu radnímu tyto otázky:

a) Doložte, jaký váš postup na jednání orgánů VSOSO  v letech 2009 až 2012, jste si předem nechal schválit zastupitelstvem města?
b) Kdy byl zastupitelstvem města projednán a schválen rozpočet VSOSO na roky 2010, 2011 a 2012, 2013, 2014 ?
c)  Kdy a kým  jste byl zvolen zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO a případně kdy a kým jste byl z tohoto mandátu odvolán?

(viz článek: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/radni-bartonicek-opet-lhal-zastupitelum )

Pan Bartoníček, po měsíčním zkoumání archivních dokumentů města i pátráním ve své selektivní paměti podle očekávání odpověděl, že se mýlím absolutně ve všem a že pravdu má samozřejmě jen on, protože to ani jinak být nemůže. Bohužel (pro něj tedy), zároveň tím podává i nevyvratitelný důkaz o jeho lajdácké práci, kterou v této oblasti jako místostarosta města vykonával.
(kopie jeho odpovědi je přílohou tohoto článku)

Ponechme stranou nějaké subjektivní dojmy pisatele a podívejme se podrobněji na fakta, která uvádí. Ono jich zase není tak mnoho.

Začněme jeho troufalým prohlášením na jednání zastupitelstva: "Dokud jsem byl zástupcem města v VSOSO já, tak pokud jsem o něčem hlasoval, vždy jsem to měl schváleno zastupitelstvem."

K tomuto výroku nedokázal pan Bartoníček za jeho cca 10-leté působení na slánské radnici a potažmo v orgánech VSOSO uvést JEDINÝ konkrétní důkaz o tom,  co si vlastně pan Bartoníček nechal předem schválit (projednání rozpočtu VSOSO nechme stranou, to je předmětem zkoumání další otázky). A věřím tomu, že kdyby mohl, tak by jej velmi rád uvedl.
Připomeňme např., že v době založení VSOSO v něm mělo Slaný, s ohledem na velikost a význam města, zajištěnu majoritu při hlasování na valné hromadě. Ovšem postupem času, kdy byly do sdružení přijaty další obce, Slaný tuto majoritu ztratilo.  O přijetí dalších členů se vždy  rozhodovalo na valné hromadě VSOSO, ale ani jedinkrát o tom pan Bartoníček  zastupitelstvo města neinformoval a už vůbec si nenechal svůj postup resp. hlasování zastupitelstvem předem schválit.
Můžeme tedy podkládat za prokázané, že dané tvrzení pana radního je naprosto lživé. Celé si jej pan Bartoníček vymyslel ve snaze přivést do úzkých kolegu zastupitele.

K další otázce - Kdy byl projednáván rozpočet VSOSO na jednání zastupitelstva na roky  2010 až 2014?,  dokázal  ing. Bartoníček dohledat záznam o projednání rozpočtu  pouze v roce 2009 (na rok  2010). Nikdy později se již tento rozpočet na jednání zastupitelstva města nedostal. A to i přesto, že ještě i v roce 2011 byl za tento resort odpovědný pan Bartoníček .
Je zajímavé, že pan Bartoníček nám v daném dopise předkládá i další jeho snadno dohledatelnou lež. Svoje selhání při projednávání rozpočtu VSOSO na rok 2011 odůvodňuje jeho nemocí na přelomu let 2010 a 2011. Uvádí zde, že byl v pracovní neschopnosti tři  a půl měsíce.  Nechci někomu sahat do svědomí v případě, že je nemocen, to je soukromá osobní věc každého občana, ale z dokumentů města lze vysledovat jeho nepřítomnost pouze v prosinci 2010 a v lednu 2011. V listopadu 2010 i v únoru 2011 se pan Bartoníček bez problémů účastnil jak jednání rady města, tak i jednání zastupitelstva města. A pokud správně počítám, tak prosinec a leden mi dohromady Bartoníčkem uváděných tři a půl měsíce nedávají.
A i kdyby - tak nic nebránilo tomu, aby pan Bartoníček předložil návrh rozpočtu na nejbližší další jednání zastupitelstva města, které se konalo již 2. března 2011. To však nikdy neučinil.
Je zjevné, že pan Bartoníček se minimálně od  roku 2010  výkonu své  funkce místostarosty  věnuje velmi liknavě a povinnosti v této oblasti si  neplní. Řada zaměstnanců úřadu si s nelibostí vzpomíná, že se v této době více věnoval svým soukromým zájmům (kšeftování s vínem), než práci na úřadě.
Nejzajímavější je však jeho neodpověď na poslední otázku: Kdo jej vlastně pověřil zastupováním města v orgánech VSOSO a kdy?  Tato  kompetence spadá do vyhrazených pravomocí zastupitelstva města, a zdá se, že to tak nikdy neučinilo. Ani Bartoníček nedokázal na tuto otázku uvést jediný prokazatelný fakt.
Z jakého titulu tedy pan Bartoníček vystupoval jménem města Slaný na jednání VSOSO?
Je to další z důkazů toho, jak  bývalé vedení města, do kterého patřil pan Rubík, Hložek, Bartoníček a později Hrabánek, bohorovně přistupovalo k dodržování zákonů České republiky. Známe to z kauz o parkovacím domě, pronájmu majetku Středočeským vodárnám a teď i z nelegálního jednání radního Bartoníčka v orgánech Vodohospodářského sdružení slánských obcí.   Hypotetická otázka může tedy napadnout každého - jsou rozhodnutí orgánů VSOSO, na kterých se podílel tehdejší místostarosta města Bartoníček, bez řádného pověření zastupitelstvem města, platná?
Ovšem v podobně právně nelegální  situaci se nachází i Bartoníčkův nástupce, Mgr. Hrabánek. Byl to právě dnešní starosta Hrabánek, který nahradil Bartoníčka  nejen ve funkci místostarosty, ale i jako zástupce města v orgánech VSOSO. Ovšem i on bez platného pověření zastupitelstvem města. 
A byl to právě tehdejší místostarosta Hrabánek, za jehož aktivní účasti došlo k přijetí dalších členů VSOSO a tak dalšímu oslabení pozice města. Město Slaný tak definitivně ztratilo možnost zásadněji ovlivňovat rozhodovací procesy ve VSOSO. Naopak, výrazně vzrostl význam malých  obcí tohoto sdružení.
Bartoníčkovo  "Doznání" ať je tedy dostatečnou výstrahou všem dalším zastupitelům, jak se k výkonu veřejné funkce přistupovat nemá. K jakým důsledkům pak může takovéto zneužití nezákonně si přisvojených pravomocí  jednotlivcem, který je krátkodobě doslova opit najednou získanou mocí, naše město dovést. I jakých strategických chyb se nekontrolovatelný a nedbalý člověk ve správě města může dopustit.


L.Peška