SLÁNSKÉ NOVINY

Dubnové jednání investičního výboru

2022-04-05 07:23:32, - redakce

V pondělí 4. dubna proběhlo další jednání investičního výboru. Jednal o ubytovně Mexiko, nádrži na dešťovou vodu, nedostatku míst na hřbitově i rybníku Novas.

Mexiko 

Jedním z hlavních bodů programu byla otázka rekonstrukce objektu ubytovny Mexiko. Dle návrhu ing. Hádkové, vedoucí odboru správy majetku městského úřadu, by v letošním roce měla být zahájena rekonstrukce tzv. III.sekce tohoto objektu, která je v současné době pro nevyhovující technický stav uzavřena. Nákladem cca 17 milionů korun by zde mělo vzniknou 12 malometrážních bytů. Předpokládá se, že tato rekonstrukce by mohla být dokončena v roce 2023. Na ni by pak v dalších letech měla navázat rekonstrukce střechy celého objektu. V dalších letech pak by mělo dojít i na rekonstrukci té části ubytovny, která je v současné době využívána. Celkové náklady na rekonstrukci ubytovny Mexiko jsou odhadovány na 56 mil. Kč. 

Dešťovka 

Již podruhé se investiční výbor zabýval možností zřízení nádrže na dešťovou vodu v areálu VSH. Na lednovém jednání výboru představil Mgr. Stýblová, manažerka rozvoje města, projekt na zřízení nádrže na dešťovou vodu v areálu VSH s předpokládaným ročním objemem zadržené vody odhadem ve výši 2000 m3 a v celkových investičních nákladech cca 20 milionů korun. Tato dešťová voda by dále měla sloužit k zavlažování a kropení trávníků na fotbalových hřištích. Investiční výbor se vedle nesporného ekologického aspektu této investice, zajímal i o jeho ekonomickou bilanci. Čísla a výpočty, které výboru předložila Mgr. Stýblová ukázaly, že z pohledu ekonomické návratnosti jsou výstupy tohoto projektu značně problematické. I při využití maximální možné podpory z případné dotace, by se návratnost této investice pohybovala v ideálním případě v horizontu cca 30 let. Při započtení dalších provozních výdajů a nákladů by se jí možná nikdy nedosáhlo. Dr. Peška uvedl myšlenku, že dle údajů městské firmy SLAVOS  se ztrátovost pitné vody ve vodovodních řadech města pohybuje odhadem kolem 190.000 kubických metrů za rok. Ve srovnání s úsporou 2000 m3 a investicí ve výši 20 milionů, i když by se na ní možná město podílelo pouze 6 mil. Kč, se mu jeví tento náklad jako problematický. A doporučil zabývat se i možností oprav stávajících vodovodů města tak, aby se snížil únik a ztráty pitné vody, které ve finále platí všichni občané města v ceně vodného. Investiční výbor tak doporučil předložit tento investiční záměr na jednání zastupitelstva města. 

Hřbitov 

Investiční výbor se rovněž zabýval problematikou městského hřbitova, který zdá se, se zvolna dostává na hranice své kapacity. Pan Konvalinka navrhl rozšíření plochy tzv. urnového háje. Dále se diskutovala i možnost využití plochy tzv. skleníků, které přiléhají ke hřbitovu a s jejíchž dalším provozem Technické služby již nepočítají. 

Novas 

Dr. Matoušková připomněla rovněž stále nedořešenou otázku ubývající vody v rybníku Novas. Studie, kterou si nechalo zpracovat městské zastupitelstvo, ukázala, že příčiny nedostatku vody jsou především v absenci přítoku do rybníka. Nikoliv, jak se možná někdo domníval, průsakem hráze rybníka. Dalším řešením tohoto problému byl již před několika měsíci zastupitelstvem města pověřen místostarosta města, pan Vondráček. Zatím však nejsou známé žádné ani dílčí pokroky či závěry v této věci. Dr. Matoušková tedy doporučila, aby se investiční výbor touto problematikou znovu zabýval na některém z příštích jednání. 


 -red-