SLÁNSKÉ NOVINY

Figurka na slánské radnici

2016-04-09 11:49:34, - redakce

Musím říci, že jsem se k výkonu funkce starosty panem inženýrem Zálomem dlouho a vědomě nevyjadřoval. Asi z pocitu určité loajality, kterou k této funkci a k člověku, který do ní byl zvolen, chovám. Ale poté, co jsem si přečetl jeho rozhovor pro Slánské listy, který se objevil v této tiskovině na začátku dubna, myslím, že musím některého jeho výroky okomentovat.

Ing. Zálom nastoupil do funkce starosty prakticky bez jakýchkoliv dřívějších zkušeností či znalostí jak chodu úřadu, tak i praktických problémů města. Ale měl k dispozici tým lidí, kteří mu byli nejen schopni, ale i ochotni pomoci v jeho práci. Bohužel, již po několika prvních jednáních rady vyšlo najevo, že nemá ani základní schopnosti  či návyky nutné pro výkon jakékoliv řídící práce, ani s těmito lidmi nedokáže spolupracovat.  Moje první zklamání tak bylo, když si starosta na jednáních rady města, která trvala častokrát mnoho hodin, místo řízení jednání věnoval surfování po internetu, četl osobní poštu či vyřizoval jiné písemnosti. Projednávaným problémům se nevěnoval, mnohdy jim ani příliš nerozuměl.
V uvedeném rozhovoru tvrdí, že již od prosince 2014, tedy měsíc po svém zvolení i zvolení nové rady města, se jej jeho kolegové snažili odvolat. Mohu prohlásit, že toto tvrzení je naprostý nesmysl. V této době bylo naší snahou především zajištění sestavení a řádné projednání rozpočtu města na rok 2015, abychom se nedostali do rozpočtového provizoria. V hektických týdnech konce listopadu a počátku prosince zasedala městská rada takřka denně a jsem přesvědčen, že ani jeden její člen nepomyslel na nějaké odvolávání starosty. Nebyl k tomu ani žádný důvod.
Již záhy po našem zvolení jsme se shodli na tom, že město potřebuje právníka.  Vypsali jsme tedy výběrové řízení na právní služby a mne osobně potěšilo, kolik se sešlo nabídek. Tuším, že jich bylo kolem dvaceti. Nakonec byl zvolen JUDr. Matějka, především proto, že nabídl pro město nejvýhodnější finanční podmínky. Jeho výběr neprovázely žádné dohady či nesouhlas. Shodli jsme se na tomto jménu  naprosto jednoznačně. Tvrzení pana bývalého starosty, že toto výběrové řízení zahájilo nějaké jednání o jeho odvolání je tedy naprostým bludem. A pokud si  to opravdu myslí, tak se obávám, že jeho duševní onemocnění je ještě mnohem dlouhodobější a vážnější, než jsem si doposavad myslel.
Pokud se snad někdy u několika málo jedinců z řad koalice objevily názory na výměnu pana starosty, tak to bylo spíše v souvislosti s ukončením pracovního poměru nové tiskové mluvčí úřadu,  ke kterému došlo ze dne na den někdy  na přelomu února a března 2015. Tedy v době, kdy město nemělo ještě obsazenu funkci tajemníka a jeho povinnosti a práva směrem k zaměstnancům městského úřadu vykonával pan starosta. Tehdy jsem zaregistroval určitou kritiku postupu pana starosty v této věci od některých členů koalice.
Ve výše uvedeném článku  se ing. Zálom kriticky vyjadřuje k práci bývalého místostarosty ing. Zlámala. Tady musím konstatovat, že ing. Zlámal, který vykonával neuvolněnou funkci místostarosty, si vzal na svá bedra tři největší a nejproblematičtější kauzy, které jsme po předchozím vedení města zdědili - tedy kauzu parkovacího domu,  kauzu čističky a provozu vodohospodářské infrastruktury   a problematiku Technických služeb. Kdyby o řešení těchto problémů měl zájem pan bývalý starosta, myslím, že by nebyl nikdo, kdo by mu v tom bránil. Jako uvolněný funkcionář města k tomu měl mnohem lepší podmínky, jak časové tak i organizační. Bohužel, ten o něco takového  neprojevil žádný zájem. A přiznejme si, že k řešení těchto problémů neměl a ani dnes nemá  potřebné odborné znalosti.
Kritizovat  ing. Zlámala za to, že řešení těchto problémů neprobíhalo nijak převratně rychle mi v tomto případě připomíná přísloví: "Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde."
Možná, že byl ing. Zlámal  při hledání vhodných řešení někdy až příliš opatrný. Patří k jeho pracovním zvyklostem o daném problému dlouho uvažovat a rozebírat každý detail, než učiní další krok. Ale nemyslím si, že by něco vědomě a už vůbec ne úmyslně zanedbal či zdržoval.
Nechci tady a teď rozebírat jednotlivé kauzy  - byl by to velmi obsáhlý článek a možná se jim budu věnovat samostatně někdy příště, ale mohu prohlásit, že ve všech třech problémech jsme se díky ing. Zlámalovi  posunuli v roce 2015 významně vpřed.
S firmou Středočeské vodárny byla dojednána smlouva, která zaručuje městu Slaný zpětné převzetí správy jeho vodohospodářské infrastruktury. Tedy něco, co se našim předchůdcům v období starostování dr. Rubíka a pana Hrabánka za několik předchozích let nepodařilo.  
V případě Technických služeb  byly učiněny základní kroky k vypovězení smluv, které již neodpovídají platné legislativě. Byly provedeny i změny na odboru životního prostředí, jehož předchozí vedoucí odboru nedokázala koordinovat práci tohoto odboru a Technických služeb.
I v případě parkovacího domu díky ing. Zlámalovi proběhly základní provozní testy a byl zadán posudek k zjištění hodnoty tohoto objektu. K tomuto případu tak snad jen doplním, že od doby kdy si v listopadu 2015 převzal dořešení posudku na APD od ing. Zlámala sám bývalý starosta města, se členové rady města o hodnotě APD stanovené znaleckým odhadem nedozvěděli vůbec nic.
V poslední řadě bych se chtěl vyjádřit k výroku bývalého starosty o mém tzv. nestandardním jednání s jednatelem firmy Koma Industry (= dodavatelem parkovacího domu). Za prvé nevím o žádném vnitřním či jiném předpisu, který by mi určoval, že při setkání s jednatelem jakékoliv firmy bych si měl nejprve vyžádat souhlas starosty města.  A za druhé si dovolím připomenout několik skutečností.
Byl jsme prvním zastupitelem města, který veřejně, již v březnu 2013, vznesl připomínky či dotazy k výstavbě tohoto objektu. Podrobně jsem tyto připomínky přednesl na jednání zastupitelstva města v květnu 2013. Všechny mnou tehdy vznesené připomínky a upozornění na nezákonné postupy se později potvrdily. Byl jsem to také  já, společně s tehdejším kolegou zastupitelem MUDr. Heřmanem, kdo přes odpor tehdejšího vedení města (Rubík, Hložek, Hrabánek) zahájil již v září 2013 jednání s firmou Koma ve věci náhrady škody a nedostatků při výstavbě a provozu parkovacího domu.   Následně se k tomuto jednání zformoval tzv. výbor pro parkovací dům a celá kauza svým rozsahem výrazně narostla. To vše v době, kdy o existenci ing. Záloma ve Slaném prakticky nikdo nevěděl a on patrně ani nevěděl, že existuje nějaký problém nazývaný "parkovací dům".  Podílel jsem se v celém průběhu řešení této kauzy v letech 2014 a 2015  na přípravě většiny přijímaných stanovisek či rozhodnutí a jednání s firmou Koma. V průběhu těchto let jsem se na různých jednáních s ing. Pavlem Kotajným, jednatelem firmy Koma Industry, setkal snad dvacetkrát. Mnohokrát jsme si v různých záležitostech i telefonovali.  Přes naše rozdílné pozice - já hájil zájmy města, on, pochopitelně, zájmy jeho firmy, byla vždy naše jednání korektní a na patřičné úrovni.
V paměti mám rovněž docela dobře uloženo to, jak jsem od počátku roku 2015 opakovaně vyzýval starostu města, že je nutné zahájit jednání s firmou Koma. Když k němu nakonec v březnu 2015 opravdu došlo a na slánskou radnici se dostavilo celkem 5 zástupců protistrany, včetně zástupce Komerční banky, dokázal tyto představitele pan starosta pouze  pozdravit na uvítanou. Na jednání byl jinak zcela nepřipraven a nedokázal k projednávaným otázkám říci jedinou, byť holou větu. Většina odborné diskuse,  hledání východisek  či formulace závěrů z tohoto jednání byla na mně a ing. Zlámalovi.  Takže, pokud to shrnu, když v tak závažné věci, jakým problematika nevyjasněných právních otázek kolem APD dozajista je,  nebyl schopen jednat starosta města, někdo to dělat musel. Ze své podnikatelské praxe opravdu nejsem zvyklý na vzniklé problémy hledět nečinně a se založenýma rukama.
Rozhovor, který  ing. Zálom poskytl Slánským listům, mne tak jen znovu ujistil, že bývalý starosta města, je člověkem, který není schopen odpovídajícím způsobem vnímat realitu kolem sebe. Že je zcela ve vleku vlastních paranoidních představ a domněnek, ze kterých vyvozuje unáhlené, nesprávné  a mnohdy i fatálně mylné závěry, které mohou ve svých důsledcích velmi negativně dopadnout na naše město i jeho občany.

L.Peška
člen zastupitelstva města