SLÁNSKÉ NOVINY

Jak na radnici ruka ruku myje

2017-05-01 17:53:02, - redakce

Kauza, kterou rozkrýváme v tomto článku, může bez obav kandidovat na nejskandálnější čin vedení slánské radnice  roku 2016!  Posuďte sami...

Když byla  na podzim 2014 v  komunálních volbách poražena dosavadní koalice stran v čele s  ODS, řada občanů doufala, že viníci alespoň  těch největších excesů, kterých se tato strana  v našem městě dopustila, budou voláni k odpovědnosti. Jedním z největších ekonomických zločinů slánské ODS byla bezesporu nezákonná výstavba parkovacího domu za cca 100 milionů korun. Bohužel, trestní oznámení, které na "neznámého" pachatele podala již na jaře 2013 skupina slánských občanů (za OMS tehdy toto trestní oznámení podali mj. pánové Zíma, Matoušek, Nič a Zlámal), nakonec vyznělo do vytracena, neboť hlavní podezřelý  na podzim 2013 zemřel a bývalý starosta Zálom "zapomněl" v roce 2015 podat stížnost proti usnesení o odložení trestního oznámení. A tak se řešila  již jen pokuta, kterou město Slaný obdrželo  na základě dodatečného zmanipulování výsledků vyhlášené veřejné soutěže, kterého se dopustila tehdejší rada města ve složení Rubík, Hrabánek, Hložek, Vašek, Schneider, Šváb, Kaisrlíková, Dobner, Čapek. Jejich zásadní pochybení spočívalo v tom, že na jaře 2013 (přesně 15.5.2013), tedy čtyři  měsíce po  předání stavby, dodatečně změnili smluvní podmínky  pro vítěze výběrového řízení. Chtěli tím zahladit skutečnost, že stavba od počátku nesplňovala technické parametry, které daná firma v soutěži přislíbila, na základě kterých soutěž vyhrála a které měla také splnit. Konkrétně se jednalo o časy zaparkování a vyparkování a funkci plně automatizovaného provozu bez nutnosti obsluhy.
Poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) na jaře 2015 zamítl odvolání města proti vyměřené pokutě ve výši 190.000 Kč, byla nová rada města, která se ustavila po komunálních volbách v říjnu 2014, ze zákona  povinna vyzvat viníky této pokuty k náhradě škody.  Tak se také na jaře 2015 stalo. Následovalo několik procedurálních kroků, ve kterých bývalí členové rady města z let 2012-2014 odmítli tuto jimi způsobenou škodu městu Slaný uhradit. 
Celý spor tedy postupnými procedurálními kroky  směřoval k soudnímu jednání.  Nejprve město Slaný vyzvalo bývalé členy rady města k náhradě škody. Ti to odmítli. Následně již soud vydal platební příkaz,  proti kterému se žalovaní  odvolali.
Město Slaný,  které v tomto sporu zastupoval právník města Mgr. Matějka, postupovalo řádně, dle všech zákonných požadavků a nařízení. A to až do 4. dubna 2016, kdy došlo k odvolání většiny členů rady města, kteří byli do svých funkcí zvoleni z řad tzv. koalice Změny.  
Nastoupilo staronové vedení, v čele s bývalým  starostou Hrabánkem, jedním ze žalovaných osob v této kauze.
Starosta Hrabánek (ODS) se tak rázem dostal do pozice, kdy měl zároveň zastupovat město a hájit zájmy jeho občanů a zároveň vystupoval jako žalovaná strana v tomto sporu. Prohlásil tedy, že vzhledem k zjevnému střetu zájmů bude celou tuto agendu  nadále řídit místostarosta Zálom (ČSSD).
Pak se dlouhé měsíce nedělo nic. Alespoň zdánlivě. Na veřejnost se nedostávaly žádné zprávy, jak tento spor pokračuje. Proto jsem se na zářijovém jednání zastupitelstva  v rámci interpelace dotázal místostarosty města, co on udělal, aby se město Slaný domohlo náhrady způsobené škody. Ing. Zálom  mi po měsíci (tedy v říjnu 2016!) odpověděl, že vše řeší právník města Mgr. Matějka. On sám tedy v této věci neudělal nic. Kontaktoval jsem tedy pana Matějku. V telefonickém rozhovoru plném jeho odmlk a zadrhávání mi nakonec sdělil, že "tam" jsou určité problémy a abych mu svůj dotaz raději poslal emailem.  Napsal jsem tedy email a poslal jej na adresu právníka města Mgr. Matějky. Odpověď na tento email jsem nikdy nedostal. A to už mi začínalo být více a více podezřelé.
Začal jsem se tedy pídit po dalších informacích  a nakonec zjistil neuvěřitelné skutečnosti.
Okresní soud v Kladně na jaře a v létě roku 2016 opakovaně vyzýval město Slaný k doplnění jeho žaloby. V zásadě se jednalo o triviální požadavky, na upřesnění postavení žalovaných osob k vzniklé škodě (tedy de facto o potvrzení, že žalovaní opravdu byli členy rady města, která tuto škodu svým rozhodnutím způsobila),  a pak také o doložení, jak došlo k uvedené škodě (tedy rozhodnutí ÚOHS).
Město Slaný okresnímu soudu tyto věci  nikdy nedoložilo,  a to ani přesto, že jej kladenský soud opakovaně vyzýval.  A to konkrétně: 15. dubna 2016,  6. května 2016, 6. června 2016 a 28. června 2016!
Je možné vůbec nějak rozumně vysvětlit, že město Slaný obdrží od okresního soudu čtyřikrát opakovaně výzvu,  na kterou vůbec nereaguje? Nedbalost, opomenutí - budiž, možná v jednom či dvou případech. Ale čtyřikrát po sobě, to již nelze vysvětlit jinak, než jako úmyslné jednání!
Následně okresní soud nařizuje projednávání tohoto případu na 11. října 2016. Informaci  o termínu konání soudu zasílá v červenci na adresu právního zástupce města, tedy Mgr. Matějky.
Dne 11. října  se koná přelíčení okresního soudu v dané věci. Z žalovaných osob není nikdo přítomen, všichni, včetně starosty Hrabánka, jsou z jednání řádně omluveni, jsou přítomni jejich právní zástupci JUDr. Burleová a Mgr. Veverka. Za město Slaný není přítomen nikdo, ani zástupce vedení města (např. místostarosta Zálom), ani   právní  zástupce Mgr. Matějka.
Soud tedy po krátkém jednání rozhoduje na základě  toho, že město Slaný nereagovalo na jeho žádost o doplnění podkladů, o zamítnutí žaloby na náhradu způsobené škody. Zároveň je žalobce, tedy město Slaný, povinen uhradit náklady řízení žalované straně, tedy 8 bývalým členům rady města včetně starosty Hrabánka, ve výši 204.720 Kč.

Celá tato kauza, včetně jejího závěru, tak nabízí řadu otázek.
Je zřejmé, že  okresní soud nerozhodl o zamítnutí žaloby na náhradu škody proto, že by obvinění tuto škodu nezpůsobili, k tomu se soud vůbec nevyjádřil, ale proto, že město Slaný od dubna 2016, tedy po nástupu nového Hrabánkova vedení, se soudními orgány naprosto nevysvětlitelně přestalo komunikovat.
Právník města, pro kterého je komunikace se soudními orgány naprostou samozřejmostí, najednou půl roku vůbec v této kauze s nikým nekomunikuje. Když předtím veškerou agendu řešil včas a bez jakýchkoliv problémů.
Místostarosta Zálom, který měl tuto kauzu ve své kompetenci, vyvinul mimořádnou šestiměsíční nečinnost  a od dubna do října 2016 se o ni vůbec nezajímal.
Ani starosta Hrabánek neprojevil jedinou starost o to, aby se jakýkoliv zástupce města dostavil na soudní jednání, ze kterého se on sám včas a řádně omluvil. 
Celým případem se od dubna do října 2016 ani jednou nezabývala rada města. Přitom řada jejích členů - Zálom a Zíma  jako členové  předchozí rady města, která celé jednání iniciovala, či pánové Hrabánek a Vašek, kteří figurují mezi žalovanými osobami, byla o celém sporu dostatečně informována.
Město Slaný  tedy nakonec nejen že zaplatilo pokutu 190.000 Kč za chybné rozhodnutí bývalých členů rady města. Ale ještě navíc, tyto osoby, z nichž některé stále zastávají veřejné funkce (Hrabánek - starosta města, Vašek - člen rady města, Hložek - zastupitel a zaměstnanec městského úřadu), dokázaly na svém pochybení "vydělat"  dalších 204.000 Kč.
A perlička na závěr: Rada města na svém listopadovém jednání  odvolala Mgr. Matějku z tohoto případu. Možná trochu pozdě, řeknou si ti naivnější mezi námi. Možná poté, co splnil svoji roli v této kauze, pousmějou se ti zasvěcenější.

L.Peška

Dovětek: Tento článek vyšel v únorovém vydání tištěných Slánských novin. Mezitím však vývoj v této kauze dále pokračuje. V dalším vydání Slánských novin vás tak budeme informovat  o pokračování této kauzy u krajského soudu i o odhalení dalších neuvěřitelných lží a podvodů, kterých se dopustil v souvislosti s touto kauzou místostarosta Zálom.