SLÁNSKÉ NOVINY

Jak nám lhali

2014-09-25 19:36:31, - redakce

Proč město Slaný přišlo o 90 milionovou dotaci na rekonstrukci ČOV?

A začínalo to tak hezky ... 
Již před čtyřmi lety prohlašuje vedení slánské ODS, že dotace na rekonstrukci ČOV je zajištěna.
Citace z volebního programu ODS (říjen 2010):
Intenzifikace centrální městské ČOV v Blahoticích - na finanční zajištění této pro rozvoj města nesmírně důležité akce, jsme získali 90% finančních prostředků z fondů EU. Přesto je třeba přidat téměř 75 miliónů z městského rozpočtu (celkové náklady 211 mil. Kč). Bez intenzifikace ČOV by se zastavil veškerý rozvoj města, včetně bytové výstavby.
Pravda, ta čísla  uváděná ve volebním program ODS, příliš nesedí. Ale pokud by to byl jediný falešný údaj, s kterým místní ODS balamutila  slánskou veřejnost, dalo by se nad tím mávnout rukou.

Jenže  řadu měsíců se nic nedělo a tak se ve Slaném objevily různé dohody a spekulace. Rázně je však popřel tehdejší starosta dr. Ivo Rubík (ODS). 
V článku Slánské radnice o přípravě rekonstrukce ČOV starosta Rubík tvrdí (listopad 2011):
"Informace v médiích o tom, že dotace na rekonstrukci ČOV pro město Slaný je ohrožena, je nepravdivá a odmítám ji.   Město Slaný se dohodlo jak s ministerstvem pro životní prostředí, tak i s vodárenskou společností Veolia na podmínkách, které EU vyžaduje. ... Podařilo  se nám překonat všechny překážky na cestě k modernizaci ČOV. ... Městu Slaný nehrozí žádné sankce za znečišťování životního prostředí."


Jenomže nic z toho nebyla pravda. V této době totiž pouze starosta města věděl,  že v roce 2005 (datum uvedené na dodatku č. 2 je 28.6.2005) změnil on sám utajovaným dodatkem původní smlouvu, která byla uzavřena s firmou SLAVOS na dobu neurčitou a s roční výpovědní lhůtou, na smlouvu zcela jinou, která byla s firmou Veolia (resp. Středočeské vodovody) uzavřena na dobu určitou do roku 2019.  A stejně tak již v roce 2011 musel starosta Rubík vědět, že za těchto podmínek nemůže město Slaný nikdy příslušnou dotaci na rekonstrukci ČOV z fondů EU získat.

Proto přichází na scénu o rok později, přesně 23.5.2012,  tzv. dodatek č. 11. Tímto dodatkem město Slaný souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy na ČOV bude firmě Středočeské vodovody vyplacena kompenzace 16 milionů korun. Tehdy se předpokládalo, že k tomuto ukončení dojde  nejpozději v roce 2015. Firma Středočeské  vodovody (resp. Veolia) tedy vyhodnotila svůj ušlý zisk, který chtěla nahradit na 4 miliony korun ročně. Jednoduše si každý dokáže spočítat, kolik peněz  tato firma vydělá za předpokládanou 15-letou dobu pronájmu pouze jednoho jediného vodárenského zařízení ve Slaném.
Doplňme, že pro tento dodatek na jednání městského zastupitelstva tehdy nehlasovali někteří zastupitelé z řad ČSSD a KSČM:  p. Kocourek, ing. Šrom, ing. Šourek, Mgr. Švarc, RNDr. Peška.

Další rok uplynul a příprava rekonstrukce ČOV, které po formální stránce téměř nic nebránilo, se stále nehýbala z místa.

Až v  prosinci 2013 na jednání městského zastupitelstva, tedy jen měsíc po té, co předchozí starosta města, dr. Rubík, podlehl své těžké nemoci, vystupuje zastupitel Matoušek a veřejně obviňuje tehdejšího místostarostu města, Mgr. Hrabánka (ODS), že tajně, bez vědomí městské rady či zastupitelstva,  vyjednává s firmou Veolia o předání ČOV firmě Středočeské vodovody. Pan Hrabánek toto obvinění odmítá.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rekonstrukce-cisticky-v-ohrozeni


O měsíc později, tedy v lednu 2014,  se však již na dalším jednání zastupitelstva objevuje oficiální návrh (tzv. dodatek č. 14) na ustavení pracovní skupiny, která má s firmou Středočeské vodovody jednat o možném předání ČOV do jejího majetku. Této skupině předsedá Mgr. Hrabánek.
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2014/22zapis0122.pdf


V dubnu 2014, na pracovním jednání zastupitelstva, se zastupitelé dozvídají, že kompletní rekonstrukce ČOV není aktuálně nezbytná. Že jsou možná i jiná, částečná a levnější řešení.
Do této doby nebyli zastupitelé města o žádných jiných možných alternativách  informováni. V téže době opakovaně žádá dr. Peška (KSČM), aby byla prošetřena platnost uzavřeného dodatku č. 2. Podle jeho názoru došlo k podpisu tohoto dodatku v rozporu s ustanoveními zákona o obcích a hospodařením s majetkem obce. 
V téže době rovněž zastupitelstvo oficiálně odmítlo předání ČOV do majetku firmy Vodárny Kladno - Mělník.
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2014/24zapis0423.pdf


Na květnovém jednání zastupitelstva starosta Hrabánek naléhá na zastupitele, aby byl schválen další dodatek s firmou Středočeské vodovody (číslo 15). Jedině tak  prý zůstane zachována naděje na získání dotace. Řada zastupitelů nabývá dojmu, že jsou jim podávány jen kusé nebo účelově zkreslené a nevěrohodné informace. Na poprvé tak zastupitelé tento kontroverzní dodatek neschvalují a tak je dodatečně na jednání zastupitelstva  povolán dr. Kulich, který dodává potřebný jeden chybějící hlas v opakovaném hlasování.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/valka-o-vodu


V červnu 2014 je zveřejněn právní rozbor firmy Šikola, který potvrzuje podezření, které již o několik měsíců dříve vyslovil dr. Peška. Závěr právní kanceláře je jednoznačný:
Dodatek č. 2 je neplatný, protože ho neschválila rada ani zastupitelstvo města (ve vztahu k němu tedy nebyly splněny všechny požadavky zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Tento dodatek je proto absolutně neplatný s ohledem na znění § 41 odst. 2 zákona o obcích.

V červenci 2014 měl starosta Hrabánek předložit koncepci, jak dále bude město Slaný provozovat své vodárenské zařízení. Žádnou koncepci však nepředložil.


K 31. srpnu uplynula lhůta, do které mělo město Slaný doložit Ministerstvu životního prostředí, jak technickou připravenost na potřebnou rekonstrukci, tak i splnění právních požadavků přiznání této dotace.
Ani v jednom bodě však město Slaný požadavkům nedostálo. Podklady na výběrové řízení dodavatele této rekonstrukce  nebyly zpracovány ani v dvakrát posunutém termínu. Nepodařilo se dojednat ani ukončení nájemní smlouvy s firmou Veolia.  Spadla klec a město přišlo o 90 milionů korun.

V současné době jsme tedy opět na začátku. Není  jasné jakým způsobem rekonstruovat  ČOV, abychom splnili jak požadavky na kvalitu vypouštěných vod, tak i kapacitní omezení tohoto zařízení. nejsou ani zajištěny peníze na tuto rekonstrukci. Neexistuje ani projekt, ani časový harmonogram prací. Městu Slaný hrozí rovněž sankce za vypouštění překračování limitů pro odpadní vody.

A tak tuto smutnou bilanci můžeme jen doplnit strohým  údajem:
Pan Mgr. Hrabánek kandiduje v říjnových volbách jako lídr ODS (tedy č. 1). Pan ing. Grohmann, který byl odpovědný za přípravu tohoto projektu po celou dobu jeho trvání, je pak číslem 2 na kandidátce ODS.