SLÁNSKÉ NOVINY

Jak postupovat při komunálních volbách

2018-09-29 08:53:35, - redakce

Způsob  volby v případě komunálních voleb se poněkud odlišuje od způsobu volby např. v případě voleb do Parlamentu České republiky.

Volební systém u komunálních voleb nabízí na první pohled více možností, jak vybrat vaše preferované zastupitele, zároveň však si volič někdy neuvědomuje všechny záludnosti či úskalí tohoto volebního systému. Ve Slaném kandiduje 10 volebních stran, byť je vhodné uvést, že kandidátka tzv. "Koruny české" s jediným zástupcem je v podstatě jen symbolická a prakticky bez šance na úspěch v podobě získání mandátu zastupitele.  Podívejme se však na tyto jednotlivé způsoby voleb i z pohledu praktického dopadu na výsledek voleb.
Hlasovací lístek můžete upravit jedním ze třech způsobů:
Volba strany
Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas všem kandidátům této strany (pokud samozřejmě nevyužije možnosti popsané v tzv. "kombinované volbě").
Tato volba je vhodná pro toho voliče, který je pevně rozhodnut pro některou z 10 volebních stran, které ve Slaném kandidují. Chce-li ji podpořit všemi svými hlasy, pak je to velmi jednoduché. Stačí jeden tzv. "velký" křížek.

Volba jednotlivců
Volič také může označit v rámečcích před jmény jednotlivých kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Ve Slaném to je 27.
Volba jednotlivců je mezi občany hojně používaný způsob volby. Vybíráte si ty osoby, které znáte  nebo chcete podpořit napříč kandidátkami, a domníváte se, že pro vaše město a jeho správu děláte to nejlepší, co můžete. Bohužel, realita a skutečný dopad takové volby je  zpravidla poněkud jiný, než  daný volič zamýšlí. V případě, že vyberete (= označíte křížkem)  kandidáty z více volebních stran, de facto tím hlasujete sami proti sobě. Ilustrujme toto tvrzení na modelovém příkladu: Představte si, že si z každé z 9 stran kandidujících ve Slaném vyberete 3 osobnosti. Tím de facto každé této straně přidáte stejný počet  hlasů.  Pro finální výsledek voleb to je fakticky totéž, jako byste k volbám vůbec nešli. Takovýmto způsobem hlasování nic faktického neovlivníte. Maximálně snad můžete poněkud přispět k mírné změně pořadí kandidátů na kandidátní listině dané volební strany. Ale popravdě, jeden hlas patrně nic nerozhodne. Skutečný efekt může mít tento způsob volby pouze tehdy, pokud budete vaše preferované kandidáty vybírat pouze ze 2 nebo maximálně 3 volebních stran. Pak za prvé bude váš přínos hlasů pro konkrétní volební stranu významnější, ale hlavně odlišíte, které názorové proudy při řízení  a správě  města podporujete, a naopak, které nikoliv.   Dejte však pozor na počet vašich křížků (ve Slaném max. 27!). Nic se nestane, když těchto křížků udělíte pouze 26 nebo i méně, ale v případě, že se přepočítáte, udělíte jich 28 (nebo více), bude celá vaše hlasovací listina neplatná a váš hlas neobdrží žádný kandidát. 

Kombinovaná volba
Oba předchozí způsoby volby lze také zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.
Je dobré si však uvědomit, že každým hlasem, který udělíte kandidátovi jiné strany, než vaší primární volbě, svoji stranu tím oslabujete. A pokud budete vybírat kandidáty z více volebních stran, platí stejné pravidlo, jako v případě volby jednotlivců - hlasujete sami proti sobě.
Využití této varianty se přímo nabízí např. v situaci, kdy chcete podpořit Stranu svobodných občanů. Ti, díky tomu, že jeden z kandidátů (pan Šrom) se vzdal kandidatury ještě před začátkem voleb, mají de facto pouze 26 kandidátů (ať vás nezmátne to, že pan Šrom (číslo 24.) je na této kandidátní listině uveden -  neplatí to!). Tudíž při volbě této strany  využíváte pouze 26 svých hlasů. A můžete tak jeden svůj zbývající hlas udělit kandidátovi z jiné volební strany.


Některá další doporučení a poznámky  (Při formulaci těchto doporučení vycházíme z výsledků komunálních voleb ve Slaném v roce 2014.)
● Preferenčním hlasem pro jednotlivce na kandidátce v prvé řadě podporujete lídra této kandidátky. Výpočetní model pro přidělení mandátů je dán tak, že se nejprve sečtou všechny hlasy pro volební stranu a ty získává první osoba v pořadí na kandidátní listině. (Pozn: Ne vždy to musí být původní lídr kandidátky, ale ve většině případů tomu tak je.)
● Z 27 členů slánského zastupitelstva jich 18 získalo mandát na základě svého pořadí na kandidátce volební strany. Z cca 200 kandidátů v roce 2014 se pouze 9 z nich dostalo  do zastupitelstva  díky preferenčním hlasům. Většina preferenčních hlasů (cca 95%) tedy propadá, resp. nesplní ten efekt, který si od něj volič slibuje.
● Je dobré vědět, že do slánského zastupitelstva se v roce 2014 nedostal nikdo, kdo byl na  kandidátce v pořadí od 13. místa dále. Reálně: Volební strany se snaží zaplnit kandidátní listinu na maximum (pokud by tak neučinili, přicházejí automaticky o hlasy), a tak se na kandidátní listině objevují i občané, kteří o práci v zastupitelstvu faktický zájem nemají. Jen chtějí podpořit danou volební stranu nebo osobnosti v jejím čele.  A zpravidla sami chtějí být umístěni na tzv. "nevolitelná" místa kandidátky. Zkušenosti ukazují, že kandidát, který je na kandidátce volební strany řekněme v druhé polovině, reálně se zvolením nepočítá a na práci v zastupitelstvu není připraven. Je tak otázkou, zda má význam jej k této práci vaším hlasem nějak "nutit".