SLÁNSKÉ NOVINY

Na řešení čeká řada problémů

2014-09-30 06:59:24, - redakce

Dva týdny před komunálními volbami se sešli zástupci hnutí ANO 2011 a koalice Naše město.

Za hnutí Ano se jednání zúčastnili ing. Pavel Zlámal, ing. Lubomír Leopold  a pan Radek Vondráček. Koalici Naše město zastupovali RNDr. Ladislav Peška a pan Pavel Nepil.
Během více než tříhodinového jednání si obě strany vyměnily názory na řešení řady problémů Slaného. Diskutovány byly především otázky dalšího fungování a využití parkovacího domu, možných  postupů při rekonstrukci čistírny odpadních vod či fungování VSH. Obě strany se též shodly na potřebě efektivněji než doposud využívat majetek města, zefektivnit chod úřadu i příspěvkových organizací.
Diskutovány byly též varianty povolebního uspořádání a vedení města. Rozdílné názory mají tyto strany na počet uvolněných funkcionářů. Naše město se přiklání k ekonomicky úspornější variantě dvou uvolněných funkcionářů ve vedení města. Hnutí ANO, s ohledem na množství problémů, které musí Slaný v nejbližších letech řešit, preferuje systém starosty a dvou místostarostů.  Shoda panovala v názoru, že vedoucí funkce musí být obsazovány striktně na základě odborného hlediska.

Obě strany vyjádřily shodu na důležitosti kvalitní přípravy investičních akcí s čerpáním dotací, které je nutné do budoucna výrazně zlepšit, dále pak zlepšení transparentnosti jednotlivých výběrových řízení. Společným cílem by mělo být zpracování plánu na následující čtyřleté období, ve kterém by měly být zakomponovány nejdůležitější akce a jejich možné financování. V budoucím období by měl být kladen velký důraz na práci rady města a každý z jejich členů by měl být pověřen určitými úkoly.
V otázce budování nové sportovní haly je pohled hnutí Ano zdrženlivý. Hnutí Ano nerozporuje potřebu podobného zařízení ve městě, aktuálně na podobnou stavbu nevidí v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Pokud by v budoucnu bylo možné na stavbu využít nějaký dotační titul, je ochotno takový projekt podpořit za předpokladu vyváženosti k ostatním investicím ve městě.