SLÁNSKÉ NOVINY

Odcházení Josefa Herčíka

2017-02-03 19:46:16, - redakce

V souvislosti s rezignací paní Budilové na funkci zastupujícího tajemníka městského úřadu bude jistě zajímavé připomenout si, jak svůj odchod z této funkce popisoval její  předchůdce v této funkci, Mgr. Herčík.

Když jsem byl osloven redakcí Slánských novin, abych učinil shrnutí svého působení ve funkci tajemníka Městského úřadu ve Slaném a vyjádření se k okolnostem, které mne vedly k rozhodnutí rezignovat na tento post, nepokládal jsem to za příliš vhodné a žádoucí. Po zvážení všech "PRO" a "PROTI" jsem však došel k názoru, že stručný pohled a krátké bilancování ve vztahu k mé funkci učiním. Zároveň jsem si však slíbil, že tak budu  činit  dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a pokud možno nestranně.
Pokusím se vám osvětlit a popsat genezi celého mého působení v této funkci. Vše totiž začalo na začátku března loňského roku, kdy jsem nastoupil na Městský úřad ve Slaném jako "novopečený" tajemník.  Samozřejmě jsem byl patřičně hrdý na skutečnost, že se mi povedlo uspět ve výběrovém řízení na tuto pozici. Zároveň jsem však byl plný očekávání a vědomí, že se bude jednat o velmi odpovědnou funkci a já nechci zklamat důvěru lidí ve mne vloženou a samozřejmě si chci získat především důvěru všech zaměstnanců Městského úřadu.
Samotné začátky mého působení však výrazně ovlivnily dvě roviny. Tou první byla skutečnost, že úřad byl bez tajemníka od listopadu 2014, kdy z funkce odešel můj předchůdce p. Ing. Kolačkovský. Pro mne samotného to tedy znamenalo, že jsem od něj nemohl převzít celou agendu tajemníka úřadu, ale nebyl jsem zároveň schopen ani získat prvotní informace od osoby nejpovolanější o chodu úřadu a jeho personálním obsazení.
Tím druhým determinujícím faktorem pak bylo nové politické vedení města - tzv. Koalice změny, která se ve Slaném ustavila po podzimních komunálních volbách roku 2014, resp. jimi nastavený model jednání rady města, kdy frekvence jednání rady města byla  1 x za týden.
Tento model byl totiž velmi časově i pracovně náročný nejen pro samotné členy rady města, ale i pro nás zaměstnance úřadu, kteří jsme jim připravovali materiály na jednání rad města, poskytovali potřebný servis a zároveň plnili stanovené úkoly. Pro vaši lepší orientaci uvedu, že tehdejší rada města uložila a schválila přes 800 úkolů pro jednotlivé organizační složky městského úřadu.
Vrcholem řetězce úkonů pak byla příprava materiálů na jednání zastupitelstva města, přičemž perioda jednání zastupitelstev byla zhruba třítýdenní (v podmínkách územní samosprávy v ČR jde o četnost mimořádně vysokou, jelikož příslušný zákon požaduje svolání jednání zastupitelstva obce minimálně jednou za 3 měsíce). Všichni samozřejmě víme, jakým komplikovaným způsobem pak tato zasedání zastupitelstva probíhala a situace skutečně nebyla vůbec jednoduchá.
I přes tento fakt  však mohu jednoznačně sdělit, že komunikace mezi mnou a všemi členy tehdejší rady města probíhala na kvalitativně velmi dobré úrovni a mé procesní postavení tajemníka bylo z jejich strany respektováno. Rovněž tak jim byl velmi dobře znám zákonný rámec kompetencí tajemníka.  
Při svém nástupu do funkce jsem zaměstnancům úřadu sdělil, že nejsem příznivcem radikálních organizačních změn, neprodleně po svém nástupu do funkce a mou prioritou je důkladné poznání "úřadových procedur", celkového pracovního prostředí a lidských zdrojů. Až po důkladné analýze tohoto stavu, pak budou posléze činěna, ve spolupráci s vedením města, opatření ke zlepšení jeho celkového fungování.  
Jsem přesvědčen o tom, že se podařilo navodit velmi dobrou pracovní atmosféru a prvotní obavy zaměstnanců z radikálních personálních a organizačních změn se podařilo takřka odstranit. Já sám jsem pozitivně vnímal otevřené a komunikativní prostředí s vedoucími jednotlivých odborů a dalších organizačních složek úřadu. Bezesporu největším úspěchem byl pro nás přebytkový rozpočet města, a to i přes realizaci velkých investičních akcí. Zároveň se podařilo iniciovat jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, týkající se obchvatu města Slaný. Tento  úporný a dlouhodobý problém města by tak mohl v blízké budoucnosti dosáhnout kýženého cíle realizace, k němuž svou pracovitostí přispěli i zaměstnanci městského úřadu, převážně stavebního úřadu a odboru správy majetku.
V rámci organizační struktury úřadu se podařilo stabilizovat přestupkovou agendu správního odboru, která byla posílena o 1 plný pracovní úvazek. Situace zde totiž byla velmi kritická a přestupky byly řešeny pouze jednou pracovnicí při neúnosné zatíženosti cca 600 přestupkových spisů za jeden kalendářní rok. Rovněž tak bylo pořízeno vybavení ke zrychlení správních agend vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů. Odbor dopravy byl navýšen na úseku vydávání řidičských průkazů o poloviční úvazek, a tuto agendu tak mohou v současné době vykonávat dvě pracovnice, které jsou schopny se tím pádem vzájemně zastoupit a zvýšit i celkovou efektivitu a produktivitu daných činností.
Celkově se tak segment služeb pro občanskou veřejnost podařilo zlepšit a zefektivnit. S velmi pozitivní odezvou občanů se pak setkalo i aktivní šíření informací Městským úřadem prostřednictvím Facebooku.
Zlomový moment pro mou osobu nastal po změnách ve vedení města, kdy na dubnovém zasedání zastupitelstva města došlo k politickým změnám a kompletní personální obměně ve vedení města.
Má komunikace se "staronovým vedením města" se dostala do zcela odlišné roviny a získala bohužel zpolitizovaný rámec. Začaly se plíživě objevovat známky vzájemné nedůvěry a velmi negativně jsem vnímal pokles možnosti participovat na řízení městského úřadu, včetně mylného a tendenčního výkladu kompetencí, procesního a legislativního postavení tajemníka.
Tyto okolnosti proto na konci září letošního roku definitivně iniciovaly mé rozhodnutí rezignovat na post tajemníka, neboť jsem ze své pozice ztratil možnost aktivně se účastnit řízení chodu Městského úřadu.
Věřte, že toto mé rozhodnutí nebylo vůbec lehké, neboť práce s lidmi a pro lidi mě naplňovala. Proto si v samotném závěru dovolím poděkovat všem, kteří mne ve funkci podporovali a odváděli pro město Slaný velký kus práce.


 Mgr. Josef Herčík
(Slánské noviny - tištěná verze, prosinec 2016)