SLÁNSKÉ NOVINY

Otevřený dopis zastupiteli Bartoníčkovi

2015-09-18 11:45:08, - redakce

Vážený pane zastupiteli Bartoníčku,
poruším tímto své nepsané pravidlo a budu reagovat na Váš článek ve Slánské radnici a následně i na
Vaši žádost směřovanou na vedení města ve věci oceňování občanů města Slaného při příležitosti oslav historických výročí.

Městské divadlo -

Smyslem tohoto dopisu je uvést na pravou míru některá Vaše vyjádření, se kterými se prostě nelze
ztotožnit, protože postrádají nejen oporu v zákoně a elementární logiku, ale jsou až na samé hraně
slušnosti vzhledem k tématu, které považuji za lidsky a společensky citlivé.
Ve svém článku se odvoláváte na komisi, kterou zvolilo zastupitelstvo 29.9.2004 ve složení Mgr. Judlová, RNDr. Rubík, p. Matějka, p. Kočka, Ing. Horáček, p. Ležák, Ing. Bartoníček, p. Hložek, ing.
Hampl a která by měla zastupitelstvu navrhnout nějaké nominace.
Pokud mohlo zastupitelstvo v roce 2004 nějaký orgán ustavit, pak se domnívám, že se mělo jednat o
výbor a ne komisi (viz. citace zákona dle zákona 128/2000 zákona o obcích)
-Dle par. 84, odst. 2, písmeno je Zastupitelstvu obce vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit
jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.
-Radě města je dle §102 (2) písmeno h) vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise
rady obce jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.

Komisi tedy může zřídit pouze rada!
Stávající rada také komisi pro oceňování občanů zřídila svým usnesením ze dne 27.5.2015. Tato
komise ve složení Jaroslav Hložek - předseda, Jiří Zíma - místopředseda, Lubomír Leopold, Jiří Hruška a Karel Kos jako členové, připravuje podklady pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října. Vaše jméno v ní nefiguruje, to znamená, že nejste členem této komise.
K práci komise:
-§122 (1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a
náměty předkládají komise radě obce.
-§122 (5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené
působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Jelikož ocenění Osobnosti nepatří do přenesené působnosti - na tom se doufám shodneme,
odpovídá a předkládá komise návrhy radě (viz. citace zákona dle zákona 128/2000 zákona o
obcích).
K mandátu komise:
Je možno u komisí hovořit o "funkčním období"?
Taktéž tady můžeme konstatovat, že zákon o obcích neupravuje ukončení funkčního období komisí
rady obce. Podle našeho názoru je však z povahy těchto orgánů, jejichž existence je závislá na
existenci rady obce, nutné dovodit, že jejich funkční období končí současně s funkčním obdobím
rady obce, tedy zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva podle § 55 odst. 2 písm. d)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Výjimku tvoří komise zřízené pro výkon přenesené působnosti, jejich činnost se
váže na výkon státní správy a spojení s radou je menší, proto u nich připadá možnost kontinuálního
pokračování činnosti, bez ohledu na změnu obsazení rady z důvodu proběhnutých voleb. Stávající
rada může rozhodnout o ukončení činnosti svých orgánů před uplynutím volebního období. Jestliže
tak neučiní, tyto orgány zůstávají, dokud rada vykonává svoje pravomoci (srov. § 102 odst. 5 zákona o obcích). Je samozřejmě možné (avšak nikoli nezbytné), aby nově zvolená rada formálním
usnesením ukončila činnost svých orgánů, resp. ukončení činnosti formálně deklarovala. Z toho
rovněž vyplývá, že pro pokračování v činnosti komisí je nezbytné, aby nově ustavená rada obce
členy těchto orgánů znovu zvolila. (str. 28)

V podstatě stejná pravidla platí pro výbory, které zřizuje zastupitelstvo (str. 11)
Citace viz. METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ - Výbory a komise orgánů územních samosprávných
celků/ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA 2009

Z uvedených citací je naprosto zřejmé, že jak komise, tak výbory existují pouze ve funkčním období
dané rady či zastupitelstva. To znamená, že mandát této komise zvolené v roce 2004 zanikl v roce
2006 stejně jako zastupitelské mandáty jejich členů. Tím se žádným způsobem nechci dotknout členů
této komise ani zpochybnit její tehdejší činnost.
Na tyto skutečnosti Vás již upozornili a problematiku se Vám pokoušeli vysvětlit:
- Zastupitelé - Zlámal, Šmehlík, Peška a Richtr dne 25.6.2015 na jednání zastupitelstva
- Zastupitel Hůla - emailem 29.6.2015 s citací metodického doporučení, kompletní znění máte
v příloze.
- Zastupitelé Zíma a Hůla - znovu o této věci hovořili na zastupitelstvu 05.09.2015
Tím samozřejmě není nikterak omezeno Vaše právo občana a zastupitele předkládat návrhy na
ocenění osobností k tomu vytvořené komisi zřízené nynější radou města a radit se o kandidátech s
kýmkoli. Stejně tak se to týká ostatních zastupitelů a občanů.
K Vám osobně:
Dle mých informací jste byl od roku 2002 do roku 2011 jako místostarosta ve vedení města. Z toho
jak se chováte a trvale se snažíte namluvit jak zastupitelům, tak veřejnosti (prostřednictvím časopisu
Slánská radnice), že jste stále v nějaké aktivní komisi z roku 2004, ve které už i z důvodu úmrtí jaksi
ubývá členů, ale vyplývá, že se neorientujete ani v naprosto základních zásadách zákona o obcích.
Navíc jste na tuto skutečnost byl několikrát upozorněn.
Kladu si tedy otázku, jak jste se s tak fatálními neznalostmi mohl podílet na řízení tohoto města.
Odpověď je pouze: Buď tak činíte vědomě, nebo na to Váš intelektuální potenciál prostě nestačí.
Za obzvláště nešťastné považuji Vaše veřejné vyjadřování k některým nominacím předložených ze
strany Svazu bojovníků za svobodu na zastupitelstvu města. Dotýkáte se niterného cítění našich
spoluobčanů, kteří zažili útrapy 2. světové války a ke kterým bychom měli chovat úctu. Je nechutné,
jak se neomaleně a neurvale snažíte zneužít tohoto ryze společenského a nekonfliktního tématu
k osobnímu zviditelnění.


Pavel Zlámal
Místostarosta města Slaný