SLÁNSKÉ NOVINY

Police ČR vyšetřuje vedení slánské radnice

2017-06-12 07:37:37, - redakce

Před několika dny začalo oddělení hospodářské kriminality Policie České republiky vyšetřovat činnost, respektive spíše nečinnost vedoucích funkcionářů slánské radnice v kauze pokuty UHOS, kterou měli městu Slaný uhradit bývalí členové rady města z roku 2013.

Již dříve jsme občany města informovali o tom, jakým způsobem místostarosta Zálom hájil zájmy občanů města v kauze této pokuty. Viz článek "Jak na radnici ruka ruku myje" http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-na-radnici-ruka-ruku-myje
Zanedbání povinností vyplývajících z výkonu veřejné funkce ze strany ing. Záloma je zjevné. V průběhu minulých  měsíců však byly odhaleny další okolnosti celé kauzy, a tak se nyní zdá být zřejmé, že ing. Zálom celý soudní proces mohl zmařit účelově a mohl dokonce postupoval ve shodě se starostou Hrabánkem.
Dne 4.dubna proběhlo odvolací jednání tohoto případu u Krajského soudu v Praze. Krajský soud označil  důvody pro zamítnutí žaloby z formálních důvodů za opodstatněné a potvrdil tak rozhodnutí  Okresního soudu v Kladně. Na vrub města tak jen přibyly další soudní náklady ve výši cca 180.000 Kč. V průběhu líčení však byla objasněna jedna zajímavá okolnost.  Místostarosta Zálom totiž až doposud tvrdil, že okresní soud své výzvy na doplnění zasílal přímo advokátovi města a že on o nich neměl žádné konkrétní informace. Ovšem v podkladových materiálech okresního soudu byla nalezena i výzva, kterou Okresní soud v Kladně zaslal přímo na město Slaný do datové schránky Slánské radnice dne 29.6.2016.
Tento dokument se však snažil místostarosta Zálom před zastupiteli i veřejností utajit. Dne 5.ledna 2017 místostarosta Zálom v odpovědi na dotaz zastupitele k této kauze píše: "Město Slaný žádnou výzvu na doplnění žaloby neobdrželo, neboť bylo v tomto sporu  právně zastoupeno.  Veškeré písemnosti se v takovém případě doručují pouze právnímu zástupci."
Na jednání zastupitelstva města 26.dubna tak byl, na žádost několika opozičních zastupitelů, zařazen i bod, který se týkal této kauzy. V průběhu projednávání tohoto programového bodu pak vystoupil mj. i bývalý tajemník městského úřadu,  Mgr. Herčík, který objasnil způsob, jakým se nakládá na městském úřadu s  poštou  došlou do datové schránky. "Tato pošta či sdělení" uvedl Herčík, "je předávána na sekretariát starosty a starosta města ji dále rozděluje. V daném případě mi tuto zprávu předal osobně ing. Zálom. Já jsem ji následně předal advokátovi města, panu Matějkovi."
Z uvedeného vyplývá, že jak starosta města, Mgr. Hrabánek, tak i místostarosta města, ing. Zálom, byli o požadavcích soudu informováni. Rovněž tak byli informováni i o zasedání okresního soudu. A jejich postup, který vedl ke zmaření celého soudního jednání, tak je možné pokládat za úmyslný. Místostarosta Zálom pak navíc na dotazy zastupitelů v předchozích měsících vědomě odpovídal  nepravdivě.
Z výše uvedených důvodů se skupina 11 zastupitelů rozhodla podat na ing. Záloma žalobu pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinností při správě cizího majetku.
Kauzou této pokuty se zabývalo i červnové zastupitelstvo města. Místostarosta Zálom zde navrhoval, aby za jediného viníka celé škody, které k dnešnímu dni dosáhla již částky 607.000 Kč, byl  označen bývalý právní zástupce města, Mgr. Matějka. Takto zjednodušený pohled však zastupitelé odmítli. Část z nich se domnívá, že minimálně částečný podíl vinny za zmaření soudního jednání nese i místostarosta Zálom.
Podle dosavadního průběhu vyšetřování se však zdá být možné i to, že obvinění z porušení povinností při správě cizího majetku může být rozšířeno i na současného starostu Hrabánka, který z titulu své funkce určitě neudělal vše proto, aby zabránil vzniku takto velké škody pro město Slaný. Naopak, některé indicie nasvědčují tomu, že oba funkcionáři se na zmaření soudního projednávání s bývalými členy rady města, tedy pány Hrabánkem, Vaškem, Hložkem, Schneiderem, Švábem, Kaisrlíkovou, Dobnerem a  Čapkem, domlouvali předem. O tom, že  ve finále měly výše uvedené osoby z celého jednání finanční prospěch ve výši přes 400.000 Kč (tedy více než 50.000 Kč na osobu) je také zřejmé.
Můžeme tedy zatím jen spekulovat, zda místostarosta Zálom své povinnosti ve věci kauzy UHOS neplnil díky svému laxnímu přístupu k práci, tedy z nedbalosti, či zda jeho (ne)konání bylo úmyslné.
Zákon však praví, že: Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.  

-pel-