SLÁNSKÉ NOVINY

Politické strany vyzývají vedení města

2013-07-15 11:37:54, - redakce

Bohorovnost, s jakou neřeší vedení města otázky spojené s výstavbou parkovacího domu, přimělo několik politických stran a sdružení občanů, aby apelovaly na vedení města ve snaze přimět jej k alespoň nějaké činnosti.

Výzvu podepsali zástupci těchto politických stran a občanských sdružení: KSČM, ČSSD, Unie sportu a zdraví, SPOZ a Občané města Slaného. Text výzvy, kterou předali zástupci politických stran radnici ve čtvrtek 11.7. je následující :

 

Výzva vedení města

V souvislosti s informacemi o možném porušení zákonů ČR při sjednávání veřejné zakázky na výstavbu Parkovacího domu, v jejím průběhu i při přebírání tohoto objektu městem přednesená v rámci jednání městského zastupitelstva dne 26.6. vyzýváme vedení města k následujícím krokům k zajištění nápravy těchto pochybení.

a) Informovat zástupce firmy KOMA Industry o možné neplatnosti uzavřené smlouvy o dílo na výstavbu parkovacího domu.

b) Pro zajištění maximální transparentnosti dalších jednání s firmou Koma Industry sestavit tříčlennou komisi složenou z 1 zástupce vedení města, 1 zástupce městské rady a 1 zástupce z řad těch politických stran v městském zastupitelstvu, které nemají zastoupení v městské radě. Své zástupce do této komisi delegují jednotlivé složky (vedení města, rada města, opoziční strany) na základě výzvy starosty města nebo místostarosty města.
Veškerá jednání mezi městem Slaný a firmou Koma Industry budou probíhat jen prostřednictvím této komise. Z jednání a schůzek komise a firmy KOMA bude pořizován zápis s jehož obsahem budou seznámeni členové zastupitelstva na nejbližším jednání zastupitelstva.

c) Iniciovat jednání s firmou KOMA Industry za účelem vyjasnění právního rámce uzavřených smluv, jednání o náhradě škody, penále, nedodržení podmínek výběrového řízení, nedostatků a závad v provozu parkovacího domu.

Předpokládáme, že všechny tyto doporučené kroky budou ze strany vedení města zajištěny neprodleně.

Ve Slaném 10. července 2013

Jaký je cíl výzvy? Členové městského zastupitelstva i členové výše uvedených stran  a sdružení se snaží zamezit dalším škodám, které pro město Slaný doposud vznikly v důsledku  neodpovědného či velmi podivného rozhodnutí starosty města či v některých případech dalších osob.