SLÁNSKÉ NOVINY

Příprava lokality Háje - Sever pokračuje

2020-11-24 18:38:22, - redakce

I přes ne právě ideální dobu pokračují na slánské radnici přípravy  jedné z největších investičních akcí posledních let - parcel pro soukromou bytovou výstavbu v lokalitě Háje - Sever. 

I když navenek se možná zdá, že se v přípravě této velké investice nic neděje, opak je pravdou. Podívejme se tedy  co se v posledních týdnech a měsících řešilo nebo ještě řešit bude:

Bylo potřeba dořešit umístění trafostanice. V poslední verzi  nakonec v této lokalitě budou  vybudovány trafostanice dvě.

Řešil se vztah stavebních parcel a některých stávajících sítí. Několik parcel totiž zasahuje do dálkového plynového potrubí, několik jiných naopak leží nad vodovodním přivaděčem. Uvažovalo se o možnosti přeložení vodovodního potrubí, ale náklady na tuto přeložku jsou ve výši několika milionů korun a tak tato přeložka realizována nebude. Parcely, které však budou zatíženy tímto věcným břemenem bude možné získat za výrazně nižší cenu (resp. tu část, která je dotčena položenými sítěmi). O kolik bude cena takové parcely nižší, než původní cena (tj. 3500 Kč) bude rozhodovat zastupitelstvo města patrně na svém prosincovém zasedání.  

Zastupitelstvo města by mělo rovněž rozhodnout o tom, jakou formou budou stavební parcely prodávány.  Jako nejpravděpodobnější varianta se zdá být forma prodeje elektronickou aukcí. 

V prvních měsících roku 2021 by mělo dojít k přesnému geometrickému zaměření jednotlivých parcel a poté, kdy budou tyto údaje zaneseny do pozemkových map na katastrálním úřadu, bude moci být zahájen vlastní prodej parcel.  Dojde k tomu patrně v srpnu příštího roku.

V první etapě bude nabízeno k prodeji 46 parcel. Předpokládá se, že budou zájemcům odprodány v druhé polovině roku 2021 nebo na začátku roku 2022. Souběžně se zahájením prodeje parcel budou zahájeny i stavební práce, tj. budování technické infrastruktury (voda, plyn, elektřina) i komunikací. Tyto stavební práce by měly být hotovy na podzim roku 2022 a dá se očekávat, že v podobném  termínu by se mohli stěhovat do nových domů i první obyvatelé této nové čtvrti. 

Pokud vše půjde podle plánů slánské radnice bude na ně zde již čekat i nová sportovní hala, která by měla být v této lokalitě dokončena také na jaře či v létě roku 2022.  

Slánská radnice očekává poměrně značný zájem o tyto stavební parcely, nejen z řad slánských občanů, ale možná i z blízkého okolí, případně z Prahy. Celkový počet již nyní registrovaných zájemců se pohybuje kolem 120 osob. Stavebních parcel zde bude v obou etapách, ta druhá bude realizována patrně v letech 2023 - 2024, nabídnuto celkem  67. 


L.Peška

předseda investičního výboru zastupitelstva města