SLÁNSKÉ NOVINY

Radní Bartoníček opět lhal zastupitelům

2017-01-10 18:47:04, - redakce

Je všeobecně známo, že výroky a tvrzení pana Bartoníčka na jednáních zastupitelstvu města se s pravdou příliš často nepotkávají. Až příliš často zaměňuje realitu za svá přání či představy. Leč dělá to tak sugestivně, že mnozí přítomní jeho tvrzením věří. Při podrobnějším zkoumání však není problém dohledat, že pan Bartoníček si svá tvrzení velmi často prostě a jen vymýšlí tak, jak se mu to právě hodí.

Poslední z těchto Bartoníčkových fabulací se odehrála na prosincovém jednání zastupitelstva města při projednávání cen stočného. Radní Bartoníček v rámci tohoto bodu "školil" svého služebně mladšího kolegu, ing. Zlámala,  který zastupuje město Slaný ve vodohospodářském sdružení slánských obcí (zkratka VSOSO). A protože se mi některá z tvrzení pana radního nezdála být podloženými, trochu jsem zalistoval v archivech a záhy se ukázalo, že skutečnosti byly poněkud jiné, než pan Bartoníček na zastupitelstvu líčil.
Leč, abych učinil  objektivnosti příběhu za dost, zaslal jsem nejprve panu Bartoníčkovi následující email :  


Pane Bartoníčku,
Na jednání zastupitelstva dne 19.12. jste při projednávání bodu týkajícího se schválení ceny stočného pro rok 2017 vystoupl s několika tvrzeními - cituji dle zvukového záznamu:
"Dokud jsem byl zástupcem města v VSOSO já, tak pokud jsem o něčem hlasoval, vždy jsem to měl schváleno zastupitelstvem ... Proč jste nepředložil rozpočet VSOSO ke schválení? (= otázka na ing. Zlámala)."
O pravdivosti vašeho tvrzení a oprávněnosti následné otázky mám pochybnosti. V zápisech z jednání zastupitelstva v letech 2009 až 2012  jsem nenašel žádný materiál či přijaté usnesení, které by potvrzovalo vaše výroky.  Mám tedy oprávněné podezření, že jste opět zastupitelům lhal. Moje výzva je tedy následující:
a) Doložte, jaký váš postup na jednání orgánů VSOSO  v letech 2009 až 2012, jste si předem nechal schválit zastupitelstvem města?
b) Kdy byl zastupitelstvem města projednán a schválen rozpočet VSOSO na roky 2010, 2011 a 2012, 2013, 2014 ??
c) A doplňující otázka: Kdy a kým  jste byl zvolen zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO a případně kdy a kým jste byl z tohoto mandátu odvolán?

L.Peška

Ani mne nepřekvapilo, že pan Bartoníček na tuto emailovou výzvu neodpověděl. Ono je těžké dohledat  důkazy k něčemu, co si dotyčný právě vymyslel.
Mohu tedy s klidným svědomím shrnout výsledky svého pátrání následovně:
Na rozdíl od tvrzení pana Bartoníčka  na jednání zastupitelstva 19.12.2016 si pan Bartoníček nikdy v letech 2008 až 2012 nenechal schválit žádné své rozhodnutí, pro které jménem města Slaný v orgánech VSOSO  hlasoval.
Na rozdíl od tvrzení pana Bartoníčka, nebyl v letech 2009 až 2013 projednáván rozpočet VSOSO na daný kalendářní rok.
A navíc - nikdo neví, kdo pana Bartoníčka do funkce zástupce města Slaný ve  VSOSO jmenoval.  Zastupitelstvo města, které jako jediné disponuje touto pravomocí, tak nikdy v letech 2008 až 2012 neučinilo.
Nabízí se tedy otázka, koho pan Bartoníček vlastně zastupoval?

L.Peška