SLÁNSKÉ NOVINY

Starosta města podezřelý ze spáchání trestného činu

2013-06-27 17:35:40, - redakce

Na středečním jednání městského zastupitelstva byla vznesena vážná obvinění starosty města a členů městské rady. Jsou podezřelí ze spáchání několika trestných činů při výstavbě parkovacího domu.

 

Pravděpodobně nejvážnějšímu obvinění za celou dobu své politické kariéry ve funkci starosty čelí po jednání středečního zastupitelstva města, RNDr. Ivo Rubík.
Již v úvodu zasedání, krátce po 15. hodině, se s žádostí o doplnění programu přihlásil dr. Peška. Navrhl do programu jednání zařadit bod "Vyjádření  k odpovědi starosty města na interpelaci ve věci parkovacího domu". Ovšem většina pravicových zastupitelů tento návrh na doplnění programu odmítla. I přesto, že dr. Peška předem upozornil, že jeho vystoupení má vážný dopad a souvislost s dalším bodem programu, kterým bylo schválení závěrečného účtu města za rok 2012.
O dvě hodiny  později, kdy se program jednání posunul k bodu "Schválení závěrečného účtu města",  se  dr. Peška přihlásil o slovo znovu. V úvodu se nejprve vrátil k důvodu jeho vystoupení, tj. interpelaci starosty ve věci parkovacího domu. Mistostarosta Hložek, řídící tentokrát jednání zastupitelstva, vyjádřil určité pochyby o vztahu této interpelace k právě projednávanému bodu. Ale dr. Peška hned na začátku uvedl, že se domnívá, že z účtu města bylo neoprávněně v roce 2012 vyplaceno více než 11,5 milionu korun. Po těchto slovech zaplněný jednací sál  ztichl a tváře některých zastupitelů pobledly.

V následném vystoupení pak dr. Peška rekapituloval jednotlivé  smlouvy a další právní akty, které  byly v rámci přípravy stavby parkovacího domu,  v jejím průběhu i po jeho předání městu uzavřeny či podniknuty. Podrobně rozebral všechny smluvní vztahy a upozornil na jejich problematický obsah, neoprávněnost a v několika případech i možnost porušení  zákonů České republiky.

Uvedl, že základní smlouva na výstavbu parkovacího domu byla podepsána starostou města bez toho, aby zastupitelstvo, či alespoň rada města tuto smlouvu  schválila či projednala, nebo alespoň pověřila starostu města jejím podepsáním. Stejně tak se dělo i s řadou dodatků, kterými byly postupně měněny jak celková cena stavby, tak i některé další původně uzavřené smluvní podmínky. Všechny tyto smlouvy podepisoval a schvaloval pouze a jen starosta města, bez vědomí členů rady i zastupitelstva. Jako  skutečně alarmující pak zastupitel Peška označil změnu původně stanovených časů na zaparkování a vyparkování automobilů na téměř trojnásobné hodnoty o proti původně firmou Koma garantovaným časům.   

Později chtěl s problematikou změny časů zaparkování vozidel detailně seznámit zastupitele i pan Zlámal. Bohužel, jeho počítačová prezentace nebyla možná, protože pan tajemník těsně před jeho vystoupením "omylem" vypnul dataprojektor. 

Vzhledem k tomu, že tyto změny v podmínkách výběrového řízení pak dodatečně odsouhlasila i městská rada, a to až 4 měsíce po převzetí parkovacího domu, mohou být i členové městské rady odpovědní za porušení zákonů při uvedených skutcích. Konkrétně se  dle dr. Pešky jedná o trestný čin Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.
Jak je popsán v zákoně tento trestný čin (§ 256):
Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

Kriticky se dr. Peška vyjádřil i k dodatku, který uzavřel s firmou Koma starosta města a na jehož základě má být firmě KOMA vyplaceno 1,2 mil. korun jako odškodné za přerušení prací v době archeologického průzkumu. Přitom, jak uvedl dr. Peška, z žádného smluvního ustanovení nárok na takovouto platbu nevyplývá. Podepsáním takovéhoto dodatku  se starosta města patrně dopustil trestného činu Překročení pravomoci veřejného činitele. Stejné obvinění pak padá i na členy rady města.

Podivné bylo i převzetí parkovacího domu. Objekt v době předání nebyl dokončen a  hlavně byl provozně prakticky nefunkční. Přesto jej úředníci města převzali tzv. BEZ ZÁVAD. S ohledem na to, že při pozdním předání  díla (stále ještě probíhá tzv. zkušební provoz  parkovacího domu) má město nárok na 50.000 Kč penále za každý den prodlení, uvedl dr. Peška, že město by mohlo mít nárok na smluvní pokutu ve výši více než 7 milionů korun. Toto však bylo, díky podivnému postupu úředníků, patrně znemožněno.
Dr. Peška uvedl, že má tak podezření na spáchání  trestného činu "Porušování povinností při správě cizího majetku", osobami, které se na tomto tzv. "bezzávadném" převzetí díla ze strany objednavatele podíleli a dané dílo takto převzali.

Vystoupení dr. Pešky končilo tím, že dle jeho názoru je smlouva o dílo na výstavbu parkovacího domu od počátku  neplatná, neboť zastupitelstvu je zákonem o obcích vyhrazeno rozhodovat o nabytí majetku obce a jak je známo, zastupitelstvo tuto smlouvu nikdy neprojednávalo, ani nevyslovilo žádný jiný souhlas s výstavbou  tohoto objektu firmou KOMA. V důsledku čehož jsou pochopitelně neplatné i všechny dodatky k původní smlouvě a rovněž tak i všechny platby, které byly firmě KOMA vyplaceny, byly vyplaceny neoprávněně. Městu tak vznikla škoda více než 30 milionů korun.

 

S tím, jaké byla reakce zastupitelů na tato závažná fakta vás seznámíme v některém z dalších článků.