SLÁNSKÉ NOVINY

Únorové jednání zastupitelstva

2016-03-01 08:15:37, - redakce

Rozdílné názory na postup při rekonstrukci čističky odpadních, podivné postupy a jednání  starosty města a rozpory uvnitř slánského ANO se ukázaly na pondělním jednání městského zastupitelstva.

Úvod  jednání byl ve znamení návrhů na dodatečné zařazení některých bodů na program jednání.  Zastupitelé  po kratší diskusi souhlasili jak s projednáním bodů, které se týkají základních škol ve Slaném, tak i návrh ing. Šmehlíka na odvolání starosty města. Ing. Šmehlík žádal, aby jeho návrh byl předřazen před ostatní body programu, ale tento návrh zastupitelé neakceptovali a tak byl zařazen až na závěr jednání. S ohledem na již tradiční délku jednání a následné přerušení jednání po 21. hodině tak bude tento návrh projednáván až na pokračovacím zasedání únorového zastupitelstva.V úvodu byl projednáván bod týkající se spádovosti slánských základní škol, který na program jednání zastupitelstva prosadil  Mgr. Hrabánek. I když se měl tento jím předložený materiál týkat školního roku 2017 / 2018 a dalších, většina argumentace předkladatele se vracela k letošnímu průběhu zápisu na 3. základní škole. Dr. Peška potvrdil, že rada města v současné době připravuje několik opatření, které by měly vést k rozšíření kapacit všech tří slánských škol. Starosta města, ing. Zálom, označil vystoupení zastupitele Hrabánka za politické proklamace. Všichni zastupitelé se však shodli na potřebě podrobněji se zabývat přípravou škol na další školní rok.


Zcela neúspěšný  byl Mgr. Hrabánek se svým dalším materiálem a požadavkem na zvýšení příspěvku pro 3. ZŠ o cca 500.000 Kč. Jak ing. Šmehlík, tak i ing. Bartoníček označili jím předložený materiál jako neúplný. Podobný názor vyslovil i p. Hůla, který upozornil na skutečnost, že podkladový materiál, které připravil Mgr. Hrabánek vůbec nereflektuje různý stav budov jednotlivých základních škol. Dr. Peška vytkl řediteli 3. ZŠ účelovou manipulaci s údaji, které zastupitelům předkládá a nebo zamlčuje Mgr. Hrabánek. MUDr. Šircová upozornila na pokryteckost ve vystoupeních Mgr. Hrabánka, který na poradě s řediteli škol hovoří zcela jinak, než na jednání zastupitelstva.

Požadavek na zvýšení příspěvku na provoz 3. ZŠ tak zastupitelé  nepřijali. Naopak, převládl názor na potřebě stanovení základních objektivních rozpočtových ukazatelů pro každou školu.


Důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí o založení nové městské  firmy SLAVOS Slaný, která by od roku 2017 měla převzít správu vodovodní a kanalizační sítě ve Slaném od současného provozovatele, Středočeských vodáren.


Výhrady k tomuto materiálu měl především bývalý starosta města, Mgr. Hrabánek. Ale jak upozornil p. Hůla s odvoláním na  zápisy z jednání zastupitelstva z období starostování  p. Hrabánka v roce 2014, byl to především on, kdo nesplnil usnesení zastupitelstva, kterým  mu byl uložen úkol, aby připravil  podrobnější informaci o možnostech provozu vodovodní sítě vlastními silami.


Jako předem připravené a starostou města Zálomem a poslancem Berkovcem režírované představení pak vypadalo vystoupení neznámého občana, který se představil jako oficiální poradce pana poslance Berkovce (vlastní jméno však uvést opomněl). Tento vystupující vyjádřil především své výhrady k zvolenému postupu při rekonstrukci čistírny odpadních vod. Kriticky se rovněž vyjadřoval k některým rozhodnutím rady města v této záležitosti.


Posléze se však ukázalo, že se vůbec nejedná o slánského občana, což bylo patrně dozajista známo jak poslanci Berkovcovi, tak i starostovi města a starosta v tomto případě vědomě porušil jednací řád, neboť nenechal  o vystoupení takovýchto osob, které nejsou občany města, rozhodnout zastupitele. Starosta nezasáhl ani v následující debatě, která neměla již s projednávaným bodem, tedy založením firmy SLAVOS, nic společného. Zjevně očekával, že přítomní zástupci opozice skočí na jím připravený  špek a začnou svoji obvyklou sérii výstupů s tím, jak všechno co rozhodla  rada města  je špatně.  V této části diskuse se zaskvěl především pan Matoušek, který si postěžoval na to, že od členů rady města neobdržel odpověď na svoji otázku. Když se však tito dotazovali na co se vlastně ptal, tak si na svoji "důležitou" otázku už vůbec nemohl vzpomenout.


V následující debatě  také vyšlo najevo, že neznámý, kterému starosta města umožnil vystoupit na zastupitelstvu, je fakticky zástupce konkurenční firmy, která před několika týdny neuspěla se svojí snahou realizovat zamýšlenou rekonstrukci ČOV.   A to i přesto, že jak pan poslanec Berkovec, tak pan starosta města se snažili nejrůznějšími způsoby za tuto firmu lobbovat.


Potěšitelné bylo tedy alespoň to, že zastupitelé schválili založení nové městské společnosti SLAVOS Slaný.