SLÁNSKÉ NOVINY

Vítězství pro slánskou nemocnici

2016-12-08 08:49:35, - redakce

Více než tři hodiny debatovali zastupitelé na mimořádném zasedání, které bylo svoláno z iniciativy opozičních zastupitelů o podobě rekonstrukce vytápění slánské nemocnice. Z této debaty nakonec odešel na hlavu poražen jak starosta Hrabánek, tak i většina členů rady města včetně zákulisně lobujícího radního za ČSSD, pana Víška, kteří se snažili zahájení této rekonstrukce všemožně zabránit.

Jak to všechno začalo? Impulsem, který inicioval středeční jednání zastupitelstva a jehož výsledek čekal jen málokdo, byl materiál,  který na jednání zastupitelstva města v září letošního roku  předložila městská rada. V tomto materiálu byly, jak dnes již s určitostí víme, vědomě vedoucí finančního odboru ing. Novou vypuštěny informace, které měly členové rady města  k akci, kterou v tajnosti připravil radní Víšek a starosta Hrabánek. Předkládaný materiál totiž informoval zastupitele pouze o vypracování energetického posudku dle požadavku zákona. Ve skutečnosti však bylo pravým důvodem  zpracování materiálu, který by podpořil instalaci kogenerační jednotky ve slánské nemocnici.  Takto totiž projednávala připravený materiál o měsíc dříve rada města.  O tom však zastupitelé při schvalování návrhu na zadání energetického posudku nic nevěděli. A starosta Hrabánek jim ani nic na přímou otázku neřekl. Mlčeli i další přítomní členové vedení města, včetně radního Víška, který celý tento skandální postup připravoval.
Starosta Hrabánek pak následně 20. září 2016  podepsal smlouvu s firmou Green Energy Consulting v duchu předem připraveného scénáře a tedy v rozporu s usnesením zastupitelstva. Když tato skutečnost po několika týdnech vyšla najevo, byl zastupitelem Peškou na dalším jednání  zastupitelstva v říjnu letošního roku vyzván, aby tento svůj "omyl" vysvětlil. Starosta Hrabánek tak však nikdy neučinil.  A tak se skupina opozičních zastupitelů, kteří se rozhodně nepokládají za ovce ve starostově stádě, rozhodla pro iniciování mimořádného jednání zastupitelstva, kde by bylo toto starostovo porušení zákona projednáno.
V úvodu prosincového jednání se tak nejprve zastupitelé zaobírali výše uvedeným faktem. V diskusi vystoupila řada řečníků, kteří vesměs vyzývali starostu k vysvětlení jeho postupu.  Relevantních informací se však od starosty Hrabánka nedočkali. Připusťme, že Hrabánkova pozice byla velmi špatná - obhajovat takto promyšlen podvod ve kterém navíc hlavní aktér z pozice starosty lže zastupitelům,  bylo zjevně velmi obtížné. Starosta Hrabánek se nejprve chtěl "schovat" za vystoupení odborníka z firmy Green Energy Consulting. To mu však zastupitelé neumožnili. A tak si "na pomoc" zavolal alespoň úředníky města, pracovníka odboru správy majetku pana Jankoviče a vedoucí finančního odboru ing. Novou. Z jejich vystoupení vyplynulo, že příslušnou pasáž o kogenerační jednotce  z materiálu pro zastupitele odstranila vedoucí finančního odboru.  Marně se starosta Hrabánek pokoušel odpovědnost za neúplnost materiálu hodit na pracovníky městského úřadu. Zastupitelé jeho argumentaci odmítli s tím, že musel vědět, co podepisuje. Na obhajobu postupu starosty  nevystoupil ani žádný z jeho kolegů z vedení města či z městské rady. Radní Víšek se při projednávání tohoto bodu tvářil, jako by na jednání zastupitelstva vůbec nebyl.
Úmyslné jednání starosty Hrabánka bylo tímto veřejným projednáváním prakticky prokázáno. Co zůstalo nevyřešeno, to je platnost či neplatnost jím podepsané smlouvy i oprávněnost vyplacení dojednané smluvní odměny  (jedná se o částku 302 tisíc korun). Jak se totiž ukázalo, firma, která byla pověřena zpracováním daného posudku, odvedla velmi nekvalitní dílo, jak potvrdil přítomný odborník z firmy Termoprojekt, ing. Šlajs, který se jednání zastupitelstva zúčastnil na pozvání ředitele slánské nemocnice, MUDr. Šimáka. Pan Šlajs označil některé údaje ve zpracovaném posudku jako tendenční a zkreslené. Vesměs v situacích, které nějakým způsobem upřednostňovaly jako možné řešení kogenerační jednotku.
Původně navrhované řešení připravené slánskou nemocnicí ocenil  zpracovatel posudku na 14 milionů korun.  Finanční náklady na řešení, které  se snažil  prosadit pan Víšek za pomoci dalších členů vedení města (tedy instalace kogenerační jednotky)  byly v posudku odhadnuty na 32 milionů korun. Dle vyjádření pana Šlajse z Termoprojektu se však jednalo o částku značně podhodnocenou. 
Radní města tedy prosazovali více než dvojnásobně nákladnější řešení vytápění nemocnice. Zároveň však i technicky, provozně  a organizačně mnohem složitější.
V diskusi  se rovněž ukázalo, že v návrhu rozpočtu města na rok 2017, který před několika dny schválila rada města, nejsou vyčleněny žádné finance na rekonstrukci vytápění slánské nemocnice. A to i přesto, že záměr této akce je již přes rok schválen zastupitelstvem a je vydáno i stavební povolení na tuto akci. Rada města jaksi předem předpokládala, že se v nadcházejícím roce nic stavět nebude.  A když vyšlo najevo, že zástupce firmy Green Energy Consulting, pan Špirek  se již od ledna tajně scházel s radním Víškem a pak ještě ve svém vystoupení  označil  jednání zastupitelstva za cirkus, bylo prakticky rozhodnuto.
MUDr. Heřman společně s JUDr. Richtrem navrhli, aby byla neprodleně odsouhlasena realizace již připravené akce na rekonstrukci vytápění slánské nemocnice s využitím klasických plynových kotlů. Tedy investičně levné, rychlé, ekonomické a  provozně jednoduché řešení.
Starosta Hrabánek a radní Matoušek se ještě snažili prosadit  odklad nějakého rozhodnutí, ale neuspěli. A tak se hlasovalo. V tomto hlasování se pro návrh na řešení tzv. decentralizací vytápění vyslovilo všech 11 opozičních zastupitelů (Zlámal, Šircová, Grohmann, Richtr, Drholec, Heřman, Chyský, Hůla, Peška, Cílek,Šmehlík) a také 4 koaliční zastupitelé (Kulich, Širc, Pospíšil,  Vašek).
Proti (nebo se zdrželi hlasování) byli všichni zbývající členové vedení města a městské rady  (Hrabánek, Zálom, Víšek, Zíma, Matoušek, Bartoníček, Rubík) a členové koalice (Šourek, Judlová).
Starosta Hrabánek se tak přesvědčil, že lhát se nemá a že ne všichni jeho koaliční zastupitelé se chovají jako ovce.
Závěrem tak můžeme konstatovat, že především  díky  některým opozičním  zastupitelům se podařilo zabránit neodůvodněnému plýtvání s finančními prostředky města a slánská nemocnice se snad v roce 2017 dočká moderního způsobu vytápění.