SLÁNSKÉ NOVINY

Bývalý starosta Hrabánek a další radní mají uhradit způsobenou škodu.

2015-07-17 15:01:50, - redakce

Před více než rokem vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městu Slaný pokutu za porušení podmínek výběrového řízení na stavbu parkovacího domu, kterých se dopustila bývalá rada města tím, že po dokončení této stavby změnila dodatečně podmínky původně vypsaného výběrového řízení.

ÚOHS za toto pochybení bývalého vedení města, které je shrnuto v tzv. dodatku č. 7, vyměřil městu Slaný pokutu ve výši 190.000 Kč. V květnu loňského roku se bývalý starosta Hrabánek proti této pokutě odvolal. Odvolání však bylo zamítnuto a tak město Slaný uvedenou pokutu v dubnu letošního roku uhradilo.
S ohledem na to, že viníci této městu způsobené škody jsou vcelku jasní - jedná se o členy rady města z května 2013, je  zřejmé i to, kdo by měl způsobenou škodu městu Slaný nahradit. Přesto se ještě na jaře letošního roku dotázalo současné vedení města na správný postup  dozorujících orgánů Ministerstva vnitra. Odpověď tohoto orgánu byla jednoznačná: vedení města je povinno vymáhat náhradu za způsobenou škodu. Pokud by tak neučinilo, dopouští se tím porušení svých zákonných povinností při správě cizího majetku a může být dotyčná náhrady škody pak vymáhána případně i na současné radě města. 
Na základě těchto a dalších právních výkladů tak vedení města před několika dny vyzvalo předchozí členy rady města, tedy pány Hrabánka, Hložka, Vaška, Schneidera, Čapka, Dobnera, Švába a paní Kaiserlíkovou, k náhradě jimi způsobené škody. Uvedenou částku by oslovení měli uhradit nejpozději do konce července.