SLÁNSKÉ NOVINY

Dotace nejsou pro každého

2016-08-14 17:25:06, - redakce

Stejně jako většina sportovních a zájmových organizací se i Asociace futsalu FIFA Slaný, která v devíti slánských týmech sdružuje zhruba dvě stě padesát aktivních sportovců, snaží posilovat svůj rozpočet získáváním dotací.

V letošním roce se podařilo pro slánský futsal získat dvě dotace v celkové výši 43.000 Kč. Je však smutné, že současné vedení města Slaný nemá zájem aktivity této sportovní organizace podporovat. Ale vezměme to od začátku.

Díky iniciativě krajského a slánského zastupitele dr. Ladislava Pešky byla letos poprvé podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského krajského úřadu v programu "Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof". Požadovaná dotace byla schválena ve výši 35.000 Kč, tedy zhruba ve dvou třetinách požadovaného příspěvku a v současné době byla již žadateli poskytnuta. Středočeský kraj se tak významnou měrou podílí na sportovních aktivitách Asociace futsalu FIFA Slaný, tedy organizace, která spolupořádá okresní mistrovské futsalové soutěže. Těch se každoročně zúčastňuje na čtyřicet týmů a futsal je tak po fotbale druhým nejmasovějším sportem na Kladensku a Slánsku v kategorii dospělých. Je tedy logické, že organizace takových soutěží má vysoké náklady, proto za podporu a poskytnutí dotace patří Středočeskému kraji dík.
Asociace futsalu FIFA Slaný je mimo regulérních mistrovských soutěží i pořadatelem velkého jarního turnaje, hraného pod názvem Memoriál Petra Slance. Tento turnaj se hraje tradičně ve slánské sportovní hale BIOS (mimo tří ročníků, odehraných na Stochově), a to za účasti pěti až dvanácti celků. I tato akce je spolufinancována díky dotaci na podporu jednorázových aktivit (grantů), tentokrát z rozpočtu královského města Slaný. Od roku 2014, kdy se turnaj opět hraje ve Slaném, vyhodnocovala žádosti o granty Komise rady městas pro sport a zájmovou činnost, zřízená bývalým vedením města, tzv. Koalicí změny. Tato komise vždy doporučila radě veškeré žádosti, splňující zadání grantového řízení a rada vždy toto doporučení (a tím i granty pro jednotlivé sportovní a zájmové organizace) bez výjimky schválila. Letos byl již 21. ročník Memoriálu P. Slance podpořen ze strany města částkou 8.000 Kč.
Nejen sportovní aktivity jsou však náplní činnosti Asociace futsalu FIFA Slaný. Vedle nich tato sportovní organizace v minulosti pro občany města pořádala populární společenský podnik pod názvem Ples futsalu. Tato akce nebyla nijak levná, jenom pronájem slánského Městského centra Grand na osm hodin vyšel na 25.000 Kč. Celkem se náklady na pořádání této akce dokázaly leckdy vyšplhat až k devadesáti tisícům korun. Z tohoto důvodu jsme se snažili i na tuto akci získat dotaci od města, dlouho však tato snaha přicházela vniveč. Vysvětlení tehdejšího vedení rady a města za starostování dr. Rubíka, bylo takové, že nelze finančně podporovat kulturní aktivity organizace, která je svým zaměřením sportovní. Vysvětlení jistě zvláštní, když rada města v té samé době nemalými financemi podporovalo kulturní akci jiné slánské sportovní organizace, zřejmě z toho důvodu, že její předseda byl zároveň členem rady města. Pochopitelně nemám nic proti takové podpoře, naopak ji oceňuji, nicméně podmínky by měly být nastaveny pro všechny stejně. Pro objektivitu je však nutno dodat, že tehdejší starosta města dr. Ivo Rubík, který aktivity naší organizace všeobecně podporoval, podvakrát podpořil i konání plesu dotací z fondu starosty.
V posledních dvou letech pak tato kulturní akce byla na základě doporučení již zmiňované Komise RM pro sport a zájmovou činnost bývalou radou města "Koalice změny" podporována formou finančního příspěvku v rámci grantového řízení. Stejná žádost o dotaci byla podána i letos, kdy její vyhodnocení měla již v gesci Komise rady města pro kulturu a památky. Ta ji pak i nové radě města vzniklé v dubnu letošního roku doporučila ke schválení. Bohužel, nové vedení města doporučení své odborné komise na květnovém zasedání neakceptovalo a doporučenou dotaci pro pořádání, tentokráte již sportovního galavečera ve slánské Staročeské hospodě Zimák,  neschválilo. Popravdě, změnou místa a koncepce pořádání této kulturní akce by jakákoliv výše dotace byla příjemným přilepšením do rozpočtu na  její organizaci. Spíše však  v tomto případě jde o princip, o morální podporu ze strany vedení města organizacím a občanům, kteří ve svém volném čase organizují aktivity, ať již sportovní či kulturně společenské, a to ve prospěch dalších obyvatelů našeho královského města.  A to navíc za situace, kdy daná akce splňuje všechny městem vyhlášené podmínky pro přiznání takové dotace.
Zajímalo mě proto, z jakého důvodu Asociaci futsalu FIFA Slaný nebyla dotace radou města, jako jednomu ze tří neúspěšných žadatelů, přiznána, když šesti subjektům přiznána byla. Úvodní odpověď rady města přes svou tiskovou mluvčí nebyla úplně přesná, důvodem nepřidělení dotace měla být nejednotnost názoru na schválení příspěvku ze strany členů Komise rady města pro kulturu a památky. Přitom v rozhodnutí o neschválení dotace je jasně uvedeno, že právě tato komise přidělení dotace radě města doporučila a rada města ji neschválila. Když jsem poukázal na tento fakt, byla odpověď současné rady ještě lakoničtější - v rámci tohoto grantového řízení byly upřednostněny jiné projekty. Tento fakt mi však byl znám i bez této informace ze strany rady. Na základě čeho však byly tyto projekty upřednostněny se již asi nikdy slánští futsalisté, ale i další účastníci podařené kulturní akce, nedozví. O pouhé dva hlasy neprošla ani navržená revokace tohoto rozhodnutí slánských radních na červnovém zastupitelstvu, jak probíhalo hlasování je možno zjistit na stránkách města. Jak jsem již uváděl výše, nejde v tomto případě až tolik o finanční podporu a již vůbec ne o její výši. Spíše jde o to, že poskytnutím dotace, byť v minimální v částce by vedení města ocenilo aktivity svých občanů, kteří se nezištně starají o sportovní a kulturní vyžití svých spoluobčanů. Tak snad příště, za rok bude situace příznivější ?

Pavel Nepil
předseda Asociace futsalu FIFA Slaný