SLÁNSKÉ NOVINY

Jak se schvaloval největší rozpočet v dějinách města

2020-12-20 11:34:18, - redakce

Rozpočet města na rok 2021 byl zastupiteli schválen ve výši přes 613 milionů korun. Je to jednoznačně nejvyšší rozpočet města za dobu jeho novodobé existence. Jen pro srovnání, pro rok 2020 byl plánovaný rozpočet města ve výši 402 milionů korun. Možná by tedy občany města zajímalo, jak a proč jsme se k takto vysokému rozpočtu dopracovali.

Již na počátku roku 2019 jsme se s většinou zastupitelů neformálně dohodli na tom, že změníme styl politiky, která ve Slaném panovalo v posledních 25 letech. Tedy, že tzv. koalice bude rozhodovat o všem a zbylá část zastupitelů bude jen do počtu. A myslím, že se tento nový styl práce v městském zastupitelstvu osvědčil a přináší řadu pozitivních výsledků. Koalice, která vznikla po říjnových komunálních volbách v roce 2018, obsadila místa starosty, místostarosty i radních. Ale i zastupitelé z řad opozičních mají možnost se zapojit do práce při řízení města v řadě dalších funkcí - při řízení výborů zastupitelstva (např. investiční či kontrolní) nebo i v dozorčích orgánech městem zřízených organizací (Slavos, Technické služby, Nemocnice apod.). 

Obdobná dohoda panuje i o potřebě městských investic. Asi se úplně nedokážeme shodnout na tom, co je prioritní a co nikoliv. Ale poměrně rychle jsme se dohodli na tom, že si nebudeme vzájemně házet klacky pod nohy a že se budeme snažit naplnit všechny smysluplné záměry jednotlivých zastupitelů či politických uskupení, které tyto subjekty občanům slíbily. Přípravu a koordinaci těchto velkých investičních projektů má na starosti investiční výbor zastupitelstva. Mohu říci, že všechny velké plánované či zamýšlené investiční akce zde byly široce diskutovány a že výsledné přijaté řešení bylo,  až na několik málo vyjímek, vždy výrazně většinové či jednomyslné. A protože tedy investiční výbor a následně i zastupitelstvo města schválilo realizaci řady investičních projektů, výsledkem je tento vysoký rozpočet. Na příští rok je totiž naplánováno přes 300 milionů investic (přesně 328 milionů). Nikdy před tím město Slaný takto vysoké investice neplánovalo. 

Již někdy v polovině roku 2019, tedy v době kdy se začal upřesňovat seznam investic, které bychom chtěli v letech 2020 - 2022 zrealizovat, jsem starostu města, pana Martina Hrabánka, upozorňoval na to, že zejména roky 2021 a 2022 budou pro finance města velmi kritické. A to jsme ještě o nějakém koronaviru a jeho dopadu na veřejné finance neměli ani potuchy. A musím zde veřejně přiznat a zároveň pochválit starostu města, že se k těmto mým poznámkám k financím města a jejich případnému vývoji stavěl zodpovědně. Že si uvědomoval vážnost situace a že se nebál přijetí i nepopulárních opatření. Výsledkem, a z mého pohledu jednoznačně pozitivním, je pak to, že na rozdíl od většiny předchozích let se v rozpočtu na příští rok nezvyšovaly provozní výdaje ale téměř výhradně výdaje investiční. 

Již od roku 2020 bylo jasné, že běžné finanční zdroje města na realizaci všech zamýšlených investic stačit nebudou. Podařilo se získat několik dotací (např. na zateplení budovy nemocnice, kanalizaci v Želevčicích, rekonstrukci Mexika a několika dalších menších projektů), ale finanční bilance našich možností a potřeb byla stále negativní. Bylo tedy jasné, že bez finančního úvěru některé investice zrealizovat v příštích letech nepůjdou. Bylo možné samozřejmě některé investice odložit, ale když odhlédnu od toho, že bychom obtížně hledali shodu na tom, které z nich to mají být, bylo mi jasné, že tento odklad by nebyl v řádu 1-2 let, ale minimálně by se muselo jednat o odložení realizace těchto investic někam po roce 2024 či 2025. Ovšem, jak je všeobecně známo, ceny stavebních prací neustále rostou, a tak odložení investice např. o 5 let znamená její dodatečné zdražení v době realizace cca o 30 až 50 procent. A tak např. rekonstrukce  koupaliště, která je odhadována na 50-60 milionů, by za 5 let možná vycházela na milionů 80. 

Na jednání investičního výboru v říjnu letošního roku jsme tedy zevrubně probírali myšlenku tzv. úvěrového rámce, s kterou přišel starosta města Martin Hrabánek. A musím říci, že parametry tohoto úvěru jsou pro město tak výhodné, že jsem si je neuměl do té doby ani představit, natožpak jim uvěřit dokud je neuvidím opravdu na hlavičkovém papíře příslušné banky. A povedlo se. Starosta Hrabánek od té doby s oblibou říká, že když se o tomto našem úvěru zmíní před nějakým jiným starostou města, že ten zpravidla nejprve oněmí a pak už jen tiše závidí. 

Přijetí úvěrového rámce ve výši 250 milionů korun (Pozor, tyhle peníze nechceme utratit hned v příštím roce. Něco nám také musí zbýt na roky další.) nám tedy umožňuje zrealizovat většinu připravovaných akcí v letech 2021 - 2022. Pravdou je, že ne všichni zastupitelé jsou představou takto vysokého úvěru města nadšeni. Hovořil jsem o tom několikrát např. s Jirkou Hůlou, který by raději místo zajištění financí z úvěru volil cestu odložení některých již naplánovaných akcí. Ale jak jsem již psal výše, pokud bychom začali tyto akce odkládat (např. plovárnu, sportovní halu, park u Benaru či další), tak první z nich bychom mohli začít realizovat někdy kolem roku 2025 a další pak ne dříve než o 3 roky později, tedy někdy kolem let 2028 - 2030. Jiří Hůla byl tak jediný, kdo hlasoval proti rozpočtu města a myslím, že to bylo především z těchto důvodů. Další, kdo ještě nehlasoval, byl zastupitel Bartoníček, ten doslova utekl před závěrečným hlasováním ze sálu. On je tím ovšem pověstný, jakmile se hlasuje o něčem zásadním, tak se vždy vypaří jako pár nad hrncem.

V případě pana Bartoníčka bylo úsměvné i to, že v listopadu brojil na zastupitelstvu proti přijetí úvěru (a také pro něj nehlasoval) a o měsíc později, tedy v prosinci, navrhoval, co ještě dalšího z tohoto úvěru v příštím roce financovat. Konkrétně se jednalo v jeho případě o návrh navýšit výdaje na opravu Okresního domu o dalších 20 milionů korun.  Pochopení u zastupitelů však jeho návrh nezískal.

Takže závěrem je možné říci, že pro přijetí rozpočtu města na rok 2021 hlasovalo celkem 19 z 24 přítomných zastupitelů. 

 L.Peška 

Naše město