SLÁNSKÉ NOVINY

Kauza parkovacího domu směřuje k soudu

2013-09-26 05:58:59, - redakce

Po více než tříhodinovém jednání dali včera slánští zastupitelé za pravdu kritikům postupů starosty města dr. Ivo Rubíka (ODS) ve věci parkovacího domu a rozhodli o tom, že město Slaný podá žalobu na neplatnost smlouvy podepsané starostou města, dr. Rubíkem s firmou Koma Industry.

Podáním žaloby byl pověřen 1. místostarosta, pan Jaroslav Hložek. Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Tím bylo zakončeno patrně nejdelší projednávání jednoho bodu programu jednání slánského zastupitelstva v celé jeho novodobé historii.

V jeho více než tříhodinovém průběhu vystoupila řada řečníků, ať již z řad zastupitelů, tak i občanů.

Většina vystupujících (z řad zastupitelů především pánové Berkovec, Peška, Heřman, Bartoníček a další, z řad občanů např. pan  Zlámal, Kozelka či Hruška) kritizovala postup starosty města při sjednávání této veřejné  zakázky a především pak fakt, že starosta města, po zahájení stavby parkovacího domu, dále dodatečně měnil uzavřenou smlouvu různými dodatky, které vedly k navýšení ceny výstavby parkovacího domu.  A to bez projednání těchto změn v městském zastupitelstvu či městské radě.

Kritice byl vystaven rovněž postup městské rady, především pak její odsouhlasení tzv. sedmého dodatku, ve kterém město Slaný mj. souhlasí s až pětinásobným navýšením  časů na zaparkování a vyparkování vozidel oproti původním závazkům firmy KOMA.

V úvodu projednávání tohoto bodu vystoupil předseda kontrolního výboru, pan Matějka (ČSSD) a informoval přítomné  s dosavadními nálezy kontrolního výboru. Sdělil, že pracovní skupina kontrolního výboru shledala, že navýšení parkovacích časů, které v rámci tzv. 7. dodatku schválila městská rada, je v rozporu s uzavřenou smlouvou a podmínkami výběrového řízení. Dále pak přítomné informoval o  sdělení Úřadu pro hospodářskou soutěž, ze kterého vyplývá, že i řada dalších dodatků ke smlouvě o parkovacím domu, které podepisoval především starosta města bez projednání v radě či v zastupitelstvu, jsou v rozporu se zákony o veřejných zakázkách. 

Dr. Peška (KSČM) se v navazujícím vystoupení chtěl dozvědět něco více o přípravě veřejné zakázky. Zatímco pracovníci městského úřadu,  např. p. Sejkora, dokázali na tyto dotazy bez problému odpovědět, starosta města  na otázky typu "kdo stanovil podmínky výběrového řízení" nebo "kým byly tyto podmínky schváleny" odpověď na zastupitelstvu odmítl.

Pan Berkovec (Volba pro Slaný) kritizoval především tu skutečnost, že se jako zastupitel nedozvěděl nic o změnách, které starosta města dodatečně s firmou KOMA ve věci parkovacího domu uzavíral.

Pan Zlámal upozornil především na naprosto extrémní změnu technických podmínek parkovacího domu, které v polovině května přijala městská rada v tzv. sedmém dodatku.

Pan Kozelka předal zastupitelům výzvu k řešení zásadních pochybení v kauze parkovacího domu, tj. neplatnosti smlouvy o výstavbě parkovacího domu od samého počátku. Smlouvu totiž podepsal starosta města bez předchozího projednání a tím méně i schválení v městském zastupitelstvu. Což je v přímém rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích.

Dr. Peška se v dalším svém vystoupení pokoušel zjistit pohnutky, které vedli jak starostu města, tak městskou radu k uzavírání tak jednoznačně nevýhodných smluv pro město Slaný, jakými byly smluvní dodatky č. 3 a 7. Navíc upozornil, že téměř všechny uzavřené dodatky jsou v přímém  rozporu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, které stanovilo samo město Slaný! Odpovědi, natožpak vysvětlení, se však ani od starosty, ani od členů rady nedočkal. Dotázal se též na to proč vedení města nereagovalo na výzvu, kterou mu zaslali zástupci KSČM, ČSSD, USZ, SPOZ a občanského sdružení Občané města Slaný. Odpověď starosty Rubíka byla: "Měl jsem dovolenou". Odpověď místostarosty Hložka: "Takovéto výzvy nejsou ve shodě s demokratickými principy".   

Ing. Bartoníček (ODS) se vrátil ještě k materiálu, který přednesl dr. Peška na červnovém jednání  zastupitelstva. Sdělil přítomným, že si daný materiál zkonfrontoval s podkladovými materiály, které všem zastupitelům poskytl městský úřad, a až na malé drobnosti, se jeho zjištění zcela shodují s tím, co dr. Peška prezentoval na zastupitelstvu před 3 měsíci.

V celém průběhu jednání byla zajímavá ještě jedna skutečnost. A to absence jakýchkoliv relevantních pokusů vedení města  kritiku zastupitelů a občanů argumentačně odmítnout. Místostarosta Hložek se v několika ojedinělých případech pokusil přednesené názory rozporovat, ale jen velmi nepřesvědčivě.  Starosta města na většinu přímých otázek odmítl jakoukoliv odpověď. A pokud se někdy vyjádřil, tak označil přednesené názory jako urážlivé a nepatřičné. Místostarosta Hrabánek za celou dobu nevystoupil ani jednou. Stejně tak se přítomní nedočkali jediného projevu či vystoupení od dalších členů městské rady.

V závěru první části ještě dr. Peška upozornil, že lhůta pro promlčení možnosti rozporovat neplatné uzavření smlouvy s firmou KOMA je tříletá a uplyne tak v lednu 2014. Zároveň vyjádřil názor, že jednoznačný závěr v této složité kauze může učinit pouze soud. Po krátké debatě o možnosti svolání dalšího mimořádného jednání zastupitelstva k této problematice vyhlásil starosta města půlhodinovou přestávku, která se však v reálu protáhla na více než hodinu.  V průběhu této přestávky jednala koaliční část zastupitelů za zavřenými dveřmi. Po jejich návratu do jednacího sálu pak byl přednesen návrh, aby město Slaný podalo žalobu na neplatnost smlouvy uzavřené s firmou Koma. Tento návrh byl všemi zastupiteli přijat. 

Po projednání několika dalších programových bodů pak starosta města z jednání městského zastupitelstva odešel.