SLÁNSKÉ NOVINY

Kde chybí záře reflektorů, televizní kamery a blesky fotoreportérů

2021-04-03 08:02:13, - redakce

Když se nám něco pozitivního ve městě podaří, je slánská veřejnost vedením města vždy velmi dobře informována. Proč také ne, úspěchy se každý rád pochlubí a nějaká fotografie či video reportáž se k tomu dobře hodí. Ale občas se stane, že ať se snažíte sebevíce, nejde vše tak, jak byste si přáli. A u toho už většinou blesky fotoaparátů či televizní kamery chybí. Ne všechno se dá svést jen na covid, pandemii či lockdown. Takže nebojme se přiznat i k tomu, že ne vše v našich plánech městských investic jde vpřed tak, jak jsme si naplánovali. Myslím si, že i o tom by měla být naše slánská veřejnost informována.

Rekonstrukce plovárny 

Plovárna byla poslední 2 roky v provozu pouze na základě časově omezené vyjímky od okresní hygienické stanice. A dál to už nejde. Potřebná rekonstrukce měla začít již na podzim loňského roku, ale nezačala. Důvodem byly dvě okolnosti. Jednou z nich byla varianta tzv. biotopu, s kterou přišli někteří zastupitelé na jaře loňského roku a která se zdála být možná levnější variantou, než doposud navrhovaná klasická rekonstrukce bazénů. Druhou pak odhalilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Ukázalo se, že při přípravě projektu rekonstrukce projekční kancelář možná až zbytečně nadhodnotila některé technické parametry nových bazénu a souvisejících technologií a celá stavba tak je zbytečně nákladná. Vedení města i zastupitelstvo se tak rozhodlo celý projekt rekonstrukce plovárny přepracovat a zároveň připravit i srovnávací studii tzv. biotopové varianty. Definitivní rozhodnutí zda zvolit klasickou podobu bazénů nebo tzv. biotopovou verzi by měli přijmout zastupitelé na dubnovém jednání zastupitelstva města. Osobně se domnívám, že volba padne na přepracovanou klasickou variantu. Ale ať již bude rozhodnutí zastupitelstva jakékoliv, bude to vždy znamenat zásadní přepracování stávajícího projektu a poté vypsání nového výběrového řízení. Je tedy podle mého názoru zřejmé, že do konce léta se zahájením stavební částí této rekonstrukce nemůžeme počítat. Otázku jestli se plovárna otevře ve stávajícím stavu ještě i v letošním létě, neumím zodpovědět. Pokud však půjde vše podle aktuálních plánů, mělo by se tak stát rozhodně v létě 2022. Ale již v novém hávu. 

Park v Benaru 

Revitalizace původní středoevropské džungle, která za 20 let vyrostla na území původního parku a kterou město získalo do vínku v roce 2018, na krásný park hodný města 21. století nám také nejde tak, jak bychom si přáli. Důvodů je hned několik. Jedním z nich je možná až příliš ambiciózní plán architektů celé přestavby, kteří se hodně upnuli na myšlenku vrátit parku podobu, kterou měl v první polovině minulého století a jen málo nebo nedostatečně se zajímali o geologický podklad celého areálu. Bohužel, tato historická vize tak dala velký prostor památkářům, aby někdy až dogmaticky prosazovali jejich představy o finální podobě parku a jeho jednotlivých detailů. Občas i bez vnímání toho, že aktuální potřeby obyvatel města se od dob minulého století posunuli již někam jinam. Hledání oboustranně přijatelného kompromisu tedy stojí hodně úsilí i času. A dalším, možná ještě větším problémem, je spodní voda, které komplikuje stavební práce při úpravě parku. Již v první fázi stavebních úprav v loňském roce se zjistilo, že úroveň spodní vody je výrazně vyšší, než se předpokládalo a původní drenážní systém musel být rozšířen na trojnásobek oproti původním plánům. Ale ani tento systém nestačí odvádět silný přítok z podpovrchových pramenů do přilehlého potoka. A tak se nám začínají tvořit nové "bazény" na ploše parku i tam, kde bychom je opravdu nechtěli vidět. Technická řešení, která tomu mají zabránit samozřejmě celou stavbu zpožďují i prodražují. Se zásadní opravou, tedy přesněji asi zbourání a postavení nové, se bude muset počítat i v případě opěrné zdi, která odděluje okraj parku od chodníku a ulice K.H. Borovského. A tak z původních idealistických odhadů nákladů ve výši 12 milionů korun, se přes další odhad 25 mil. Kč z roku 2019, dostáváme na dnešních cca 35 mil. Kč. A to jsme se již omezili pro nejbližší roky jen na realizaci prvních dvou plánovaných etap z původních tří. Na třetí etapu dojde patrně nejdříve někdy po roce 2025. Ale i tak stále platí, že park by se měl otevřít slánské veřejnosti na podzim letošního roku. Zda to bude opravdu možné se rozhodne v příštích měsících. 

Bydlení Háje - Sever 

Projekt na přípravu stavebních parcel pro výstavbu cca 70 rodinných domků v oblasti Hájů a hřiště Slavoj se také výrazně zpožďuje. Podle původních plánů měla být v této době výstavba inženýrských sítí již v plném proudu a stejně tak měl běžet i prodej parcel soukromým zájemcům. Zde nás, bohužel, nejvíce brzdí a zpožďuje průběh jednání či vyjadřování plynařů k danému projektu. Příčinnou je plynové potrubí, které vede částí tohoto území. Původně bylo s plynaři dojednáno, že tzv. ochranné pásmo kolem tohoto potrubí (tedy část, která nesmí být zasažena žádnou trvalou stavbou) bude mít šíři 6 metrů. Ale při finálním schvalování celého projektu plynaři vznesli požadavek na 20 metrové ochranné pásmo. A s tím, logicky, připravený projekt nemohl počítat. Takto zásadní změna šíře ochranného pásma okamžitě zasáhla do části již naplánovaných parcel. Z tohoto důvodu se tedy musela část projektu rozdělení parcel přepracovat, původní výměry se změnily, parcel tedy bude o něco méně a budou dislokovány tak, aby se s bezpečnostním a ochranným koridorem pro plynové vedení nepotkávaly. To ovšem znamená, že celý proces územního řízení nutný ke schválení daného projektu, se musel pozastavit a nyní se čeká, až plynaři opět posoudí a snad již definitivně schválí jeho upravenou podobu a bude tak moci územní řízení pokračovat. A teprve až bude dokončeno územní řízení, teprve poté bude možné zahájit jednání s ČEZ o nutných přeložkách elektrického vedení a vybudování další potřebné infrastruktury. Dá se tedy jen odhadnout, že práce na výstavbě inženýrských sítí a další technické infrastruktury by snad mohly začít v závěru letošního roku a patrně neskončí dříve, než na jaře roku 2023. Tedy alespoň té části, kterou nazýváme etapa I. Termín zahájení prodeje parcel stále zůstává na podzim 2021. I když je jasné, že vlastní soukromá výstavba bude moci být zahájena až výrazně později, než se původně předpokládalo. 

Sportovní hala 

Prodlení v přípravě a realizaci projektu Háje Sever se dotýkají i přípravy výstavby nové multifunkční sportovní haly. Vlastní příprava stavby sportovní haly běží dle harmonogramu a zatím nevykazuje žádné problémy. Problémem však je zpožďování výstavby technické infrastruktury v této lokalitě. Hala je umístěna v těsné blízkosti parcel z etapy I. projektu Háje Sever. Při přípravě projektu multifunkční haly se počítalo s tím, že tato infrastruktura, která má být vybudována pro výstavbu rodinných domků v oblasti Háje - Sever, bude využita i pro sportovní halu. A s ohledem na to, že potřebná infrastruktura měla být hotova již na přelomu roku 2021 /2022 jevila se tato myšlenka jako bezproblémová. Ovšem současné značné zpoždění v přípravách tohoto souvisejícího projektu a příslušné infrastruktury již vážně ohrožuje původně plánovaný termín dokončení sportovní haly. Dle plánu se má výstavba haly zahájit na podzim letošního roku a předpoklad dokončení je podzim 2022. Ovšem panuje značná obava o to, aby v této době byla dokončena související infrastruktura v dané lokalitě. Tedy především potřebná trafostanice, která má vzniknout v oblasti výstavby Háje Sever a také nutná přeložka elektrického vedení. Rovněž i komunikace v okolí haly jsou nutné pro její kolaudaci a otevření. Může se tedy stát, že hala již bude dokončena, ale budeme čekat s jejím otevřením paradoxně až na to, až budou zkolaudovány přiléhající komunikace. Což si rozhodně nikdo nepřeje. 


L.Peška 

Předseda investičního výboru zastupitelstva města