SLÁNSKÉ NOVINY

Neuvěřitelné obstrukce slánské opozice

2015-03-28 13:22:28, - redakce

Neuvěřitelné slovní obstrukce slánské opozice, především pak zastupitelů Hrabánka a Bartoníčka, znemožnily dokončení přerušeného jednání zastupitelstva města.

Jednání zastupitelstva začalo v sobotu ráno, minutu po osmé hodině ranní. Zastupitelů se sešlo nad očekávání poměrně dost, celkem 22. I občanů bylo v sále více, než v době kdy v pondělí devět hodiny večer bylo původní jednání zastupitelstva přerušeno. Nepotvrdily se tak domněnky některých členů opozice, že tento dopolední sobotní termín způsobí nezájem občanů a zastupitelů o jednání.

Jednání zastupitelstva pokračovalo diskusí k opozicí navrženém bodu programu - otázce vypsaných výběrových řízení. Bohužel, vystoupení opozičních zastupitelů se opakovaně točilo kolem stále stejných argumentů či otázek: "... neznáme důvody, ... nikdo nám nevysvětlil" apod. Přesto, že členové rady pan Hůla i ing. Drholec v diskusi uvedli jaké důvody vedly radu města pro vypsání výběrových řízení, slánská opozice je nechtěla slyšet. Dr. Peška upozornil, že předchozí vedení města postupovalo při jmenování velitele městské policie i jednatele VSH v rozporu se zákonem a svévolně si tak přisvojilo pravomoce, které patří do kompetence zastupitelstva. Jak ing. Bartoníček, tak i Mgr. Pospíšil ukázali, že zákony, které řeší postupy jmenování jednatele s.r.o. či velitele městské policie vůbec neznají. Ani to však nezabránilo především pánům Bartoníčkovi a Hrabánkovi v neustále se opakujících shodných vystoupení. Nakonec, po více než 2 hodinách diskuse, když je vyzval starosta města k předložení návrhu usnesení, navrhl  Mgr. Hrabánek stejné usnesení, jako již bylo několikrát odmítnuto na jednání zastupitelstva města 11. února. Tedy pozastavit rozhodnutí rady města ve věci vyhlášených výběrových řízení. Na otázku, co by však měl starosta konkrétně učinit, když jedno z vyhlášených výběrových řízení (na ředitele nemocnice) již bylo radou zrušeno a další již proběhla (velitel policie, jednatel VSH), však předkladatel návrhu, pan Hrabánek, nedokázal odpovědět. Nebylo tedy divu, že takto nesmyslně formulované usnesení podpořilo jen několik zastupitelů a  přijato tak nebylo.

Další hodinu se zastupitelé zabývali návrhem pana Matouška, pozvat do Slaného kontrolu z ministerstva vnitra. Jak se však v diskusi ukázalo, nebyl to ani tak návrh pana Matouška, jako spíše jeho stranického kolegy pana Niče, který ve svém vystoupení uvedl, že když tak zastupitelstvo neučiní, obrátí se na soud. Starosta města mu odpověděl, že městský úřad pravidelně navštěvuje pracovnice ministerstva vnitra, s kterou je řada problematických otázek veřejné správy pravidelně konzultována. Ing. Šmehlík upozornil na skutečnost, že řada věcí, které pan Matoušek uvádí, spadá do kompetence kontrolního výboru, který vede zastupitel za ODS, pan Rubík. A že by bylo tedy žádoucí, aby tento kontrolní výbor začal vykonávat již nějakou činnost.  Následné hlasování tak ukázalo, že ani tento návrh nemá mezi zastupiteli dostatečnou podporu.

Čtvrtá hodina jednání byla ve znamení rozpravy k připravovaným investičním akcím. Tato problematika je poměrně složitá, a tak se jí budeme věnovat v samostatném článku v příštích dnech.

Pátá hodina jednání zastupitelstva se pak odehrávala na téma "volná diskuse". Již v průběhu projednávání předchozích bodů několik zastupitelů z jednání odešlo (p. Judlová, dr. Šircová), po té, co však v diskusi opakovaně a bez ustání vystupovali s desítkami témat a otázek především zastupitelé Bartoníček a Hrabánek, začali po více než 4 hodinách odcházet i další zastupitelé (Pospíšil, Richtr, Víšek, Matoušek, Cílek). Tito dva řečníci, v průběhu jednání postupně otevírali stále nová a nová témata - městský ples, parkování v centru města, činnost sportovní komise, organizační řád, jednací řád. Opakovaně se vraceli k již tématům proběhlým (výběrová řízení), na výzvy starosty k věcné diskusi nereagovali. A tak nakonec dosáhli svého: Krátce po dvanácté hodině chce odejít dr. Vašek, ale nechá se přesvědčit kolegy, že ještě chvíli vytrvá. Zastupitelů bylo v té době již pouze 14. Následně dr. Peška upozorňuje, že  předem nahlásil svůj odchod na 12.15. Přesto, že byli oba řečníci starostou města upozorněni, že by bylo vhodné diskusi na tomto zastupitelstvu již ukončit, ani pan Hrabánek, ani pan Bartoníček se svých dlouhých monologů vzdát nechtěli a kladou stále nové a nové otázky. A tak se stalo to, co bylo avizováno, při počtu 14 přítomných  zastupitelů a odchodu dr. Pešky z jednání krátce před půl jednou, poklesl počet zastupitelů pod minimální počet pro jednání a starosta jednání zastupitelstva přerušuje.

Bude tedy třeba svolat další jednání zastupitelstva k tomu, aby byl dokončen poslední bod - tedy bod diskuse. Pánové Hrabánek a Bartoníček dosáhli svého cíle - narušovat svými vystoupeními průběh jednání zastupitelstva tak, až bude jeho činnost v podstatě paralyzována. Jen v dosavadním průběhu dosud neukončeného zastupitelstva vystoupili tito dva pánové celkem 109 krát.