SLÁNSKÉ NOVINY

ÚHOS potvrzuje nezákonnosti v kauze parkovacího domu

2013-09-22 19:03:41, - redakce

Z vyjádření, které zaslal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kontrolnímu výboru městského zastupitelstva vyplývá jednoznačně, že starosta města a městská rada se v případě zakázky na výstavbu parkovacího domu ve Slaném dopustili řady pochybení a nezákonných postupů. 

Porušení zákonů se měl starosta města, dr. Rubík a v některých případech i městská rada dopustit především tím, že po skončení výběrového řízení na dodavatele stavby dodatečně měnili podmínky výběrového řízení. A to v neprospěch zadavatele, tedy města Slaný.

V případě starosty města docházelo k opakovanému hrubému porušení zákonů tím, že v průběhu akce, bez vědomí zastupitelstva, uzavřel s firmou KOMA několik smluvních dodatků, kterými byla navýšena vysoutěžená cena zakázky.

Městská rada pak v polovině května letošního roku souhlasila s dalším smluvním dodatkem, kterým se mj. mění původní parametry stavby, konkrétně časy zaparkování a vyparkování, na časy výrazně delší. Vzhledem k tomu, že tyto parkovací časy byly jedním z hodnotících kritérií veřejné soutěže, je tato dodatečná změna rovněž porušením podmínek veřejné soutěže. V jejím důsledku dochází  k poškození zadavatele, tj. města Slaný. Ani o těchto dodatečných změnách a smluvních dodatcích nebylo informováno městské zastupitelstvo. A nebyly tak tímto orgánem nikdy projednány, tím méně pak odsouhlaseny.